ONLYOFFICE resminamalaryny burç bilen nädip birleşdirmeli

Angular, ýerli ykjam programmalary gurmak we Linux, Windows we macOS üçin iş stoly gurnalan programmalary döretmek üçin giňden ulanylýan TypeScript esasly erkin we açyk çeşme programma üpjünçiligini döretmek çarçuwasydyr.

Burç esasly programmalary işläp düzseňiz we i

Koprak oka →

Faýllarda tekst setirlerini tapmak üçin fgrep buýrugyny nädip ulanmaly

Gysgaça: Bu başlangyç üçin amatly gollanmada, fgrep buýrugynyň käbir amaly mysallaryny ara alyp maslahatlaşarys. Bu gollanmanyň soňunda ulanyjylar buýruk setiriniň interfeýsini ulanyp tekst gözleg amallaryny netijeli ýerine ýetirip bilerler.

Tekst gözlemek iň k

Koprak oka →

Bu ýyl iň köp girdeji gazanan IT başarnyklary

2. Emeli intellekt we maşyn öwrenmek

Bütindünýä ykdysady forumynyň habaryna görä, emeli intellekt (AI) iň köp gözlenýän hünärleriň biridir we 2025-nji ýyla çenli 100 milliondan gowrak iş ýerini döretmäge kömek eder. AI, ýüz, gürlemek ýaly awtomatiki meseleleri ýerine ýetirýän programma. we şekili tanamak.

Bu programmalar (AI) wezipeleri adamlara garanyňda has çalt we has takyk ýerine ýetirýär. Netijede, AI başarnyklary islendik prosesde iş akymyny ýokarlandyrmak ukybyna islegde galýar.

Machine Learning (ML) hem AI-den maglumatlary gazyp alýan we giňişleýin düşünje berýän programma bolany üçin, köp gözlenýän ussatlyga öwrülýär. Şeýle ML programmalary maglumatlary gazyp almak, maglumatlary seljermek we nagyş tanamak üçin ulanylanda peýdaly bolýar.

Emeli intellekt we Maşyn öwrenmek endikleri birleşdirilende aşakdaky okuw ugurlary bilen araçäkleşip biler.

 • Bitarap torlar
 • Robotik
 • Programma esp. Python, Java ýa-da R
 • Çuňňur öwrenmek
 • Tebigy dilleri gaýtadan işlemek (NLP)

3. Bulut hasaplamasy

Bulut hasaplamasy tehnologiýanyň geljegidir, gözlegler bazaryň görkezijileriniň umumy bulut bazary üçin 330 milliard dollardan geçjekdigini çaklaýar. Microsoft, Google we Amazon ýaly iri firmalar eýýäm bulut hyzmatlary bilen bazarda agdyklyk edip, bulut hasaplamagy gurmak üçin ädim ätdiler.

Bu bazar liderleri, bazaryň ösüşini ýokarlandyrmak isleýänlerinde Microsoft Azure, Amazon AWS we Google Cloud hyzmatlary bilen bu mümkinçiligi döretdiler.

Bulut hasaplamasynyň içinde iň köp talap edilýän başarnyklar:

 • Amazon web hyzmatlary (AWS)
 • Microsoft Azure
 • Java
 • GCP
 • Linux ulgamlary
 • Hyzmat hökmünde programma üpjünçiligi (SaaS)
 • Hyzmat hökmünde infrastruktura (IaaS)

Köp kompaniýalar we guramalar has köp IT (Maglumat tehnologiýasy) iş ýerlerine eýe bolansoň, köpüsiniň bu pudaga çümmek isleýändigini inkär edip bolmaz. Sebäbi IT pudagy iň meşhur we hemişe ösýän pudaklaryň biri bolup, 2027-nji ýyla çenli CAGR-da 10% -den gowrak ösüş

Koprak oka →

SSL şahadatnamasyndan we SSH açaryndan parol sözüni nädip aýyrmaly

Gysgaça: Parol sözlemi bilen şahadatnama açaryny ýa-da şahsy açary döretdiňizmi? Bu gollanmada, openssl buýruk setiri guralyny we ssh şahsy açaryndan parol sözüni nädip aýyrmalydygyny görkezeris.

Parol sözlemi, şahsy açara girmegi ygtybarly we gözegçilikde s

Koprak oka →

FirewallD-ni RHEL, Rocky & AlmaLinux-da nädip sazlamaly

Net-filtr hemmämiziň bilşimiz ýaly Linux-da gorag diwary. Firewalld tor zolaklaryny goldaýan diwar diwarlaryny dolandyrmak üçin dinamiki daemondyr. Öňki wersiýasynda RHEL & CentOS iptables-i paket süzgüç çarçuwasy üçin daemon hökmünde ulanýardyk.

Fedora

Koprak oka →

GhostBSD - MATE iş stoly bilen FreeBSD esasly Unix ýaly OS

Gysgaça: Bu makalada DVD/USB usuly bilen grafiki gurnawçyny ulanyp GhostBSD-i gurmagyň esasy görkezmeleri beýan edilýär.

GhostBSD, FreeBSD-iň iň soňky çykan wersiýasynda döredilen açyk çeşme Unix ýaly iş stoly operasiýa ulgamy. GhostBSD-iň maksady, adaty iş s

Koprak oka →

Dünýädäki iň meşhur operasiýa ulgamlary

Gysgaça: Bu makala dünýäde iň meşhur we giňden ulanylýan operasiýa ulgamlarynyň käbirini öwrenýär.

Haýsydyr bir kompýuter, Macbook smartfony, planşet ýa-da islendik akylly enjam ulanan bolsaňyz (bu gollanmany okanyňyzdan soň şeýle bolmagy mümkin) operasiý

Koprak oka →

RHEL, Rocky & AlmaLinux-da IPv6-y nädip öçürmeli ýa-da işletmeli

Gysgaça: Bu gollanma RHEL, Rocky Linux we AlmaLinux paýlamalarynda IPv6-y nädip öçürmelidigini öwrenýär.

Hasaplamakda IP adresiň iki görnüşi bar; IPv4 we IPv6.

IPv4 32 bitli salgy bolup, üç döwre bölünen 4 oktet bar. Iň köp ulanylýan IP adres shemasy we

Koprak oka →

Iş stoluna girmek üçin iň oňat Linux RDP (uzakdaky iş stoly) müşderileri

Gysgaça: Bu gollanmada Linux üçin iň oňat RDP müşderilerine seredýäris .

Käwagt birnäçe işi ýerine ýetirmek üçin kompýuteriňize uzakdan girip bilersiňiz. Birnäçe faýly görmek, birnäçe düzediş girizmek ýa-da başga işleri ýerine ýetirmek isläp biler

Koprak oka →

RHEL 9/8-de VirtualBox-y nädip gurmaly we ulanmaly

Gysgaça: Bu gollanmada ISO şekil faýly ulanyp myhman wirtual maşynlary döretmek üçin RHEL 9 we RHEL 8 paýlamalarynda VirtualBox 7.0 nädip gurmalydygyna seredýäris.

Oracle VM VirtualBox, iş stoluny halaýanlar, hatda ulgam dolandyryjylary we programmistleri tarapyndan

Koprak oka →