RedHat esasly Linux-da iň soňky Google Chrome-y nädip gurmaly

Google Chrome, Google tarapyndan işlenip düzülen we iň meşhur, çalt, ygtybarly we ulanmaga aňsat mugt platforma web brauzeri bolup, ilkinji gezek 2008-nji ýylda Microsoft Windows üçin çykaryldy, soňra wersiýalary Linux, macOS, iOS we başga-da çykdy. Android üçin.

Chrome deslapky kodunyň köp

Koprak oka →

Kron işini nädip işletmeli Linux-da her 10, 20 we 30 sekuntda

Gysgaça: Kron işini meýilleşdiriji işleriň sekunt aralygynda işlemegini meýilleşdirmegi goldamaýar. Bu makalada, Linux-da her 30 sekuntda ýa-da x sekuntda bir kron işini ýerine ýetirmäge kömek etjek ýönekeý bir hiläni görkezeris.

Kron iş meýilnamasyna täze geldiňizmi we her 30 se

Koprak oka →

Giňişleýin göçürme - Linux-da faýllary göçüreniňizde ösüşi görkezýär

Advanced-Copy gaty meňzeş, ýöne asyl cp buýrugynyň we mv gurallarynyň azajyk üýtgedilen wersiýasy.

Cp buýrugynyň bu üýtgedilen görnüşi, uly faýllary bir ýerden başga ýere göçürmek bilen tamamlanjak umumy wagt bilen birlikde ösüş setirini goşýar.

Bu goşmaça aýratynlyk, esasanam uly faý

Koprak oka →

Cp buýrugyny Linux-da nädip netijeli ulanmaly [14 Mysal]

Gysgaça: Bu aňsat gollanmada, cp buýrugynyň käbir amaly mysallaryny ara alyp maslahatlaşarys. Bu gollanmany ýerine ýetirensoň, ulanyjylar buýruk setiriniň interfeýsini ulanyp Linux-da faýllary we kataloglary aňsatlyk bilen göçürip bilerler.

Linux ulanyjylary hökmünde faýllary we

Koprak oka →

Linux üçin iň meşhur SSH müşderileri [Mugt we tölegli]

Gysgaça: SSH ygtybarly uzak aralyklary birikdirmek üçin meşhur uzakdaky protokol. Bu gollanmada Linux üçin iň meşhur SSH müşderilerini öwrenýäris.

SSH (Secure SHell) serwerler we tor enjamlary, şol sanda marşrutizatorlar we wyklýuçateller ýaly uzak enjamlara birikmek üçin iň meşh

Koprak oka →

Ösüş - Linux buýruklarynyň ösüşini görkez (cp, mv, dd, tar)

Öň Coreutils Viewer diýlip atlandyrylýan Ösüş, häzirki wagtda ulgamda ýerine ýetirilýän grep we ş.m. ýaly esasy buýruklary gözleýän we göçürilen maglumatlaryň göterimini görkezýän ýeňil C buýrugy, diňe Linux we Mac OS X operasiýa ulgamlarynda işleýär.

Mundan başga-da, çak edilýän wagt we ge

Koprak oka →

Linux üçin iň oňat Microsoft toparlarynyň alternatiwalary

Gysgaça: Bu gollanmada, iş akymlaryňyzy tertipleşdirmek we dostlaryňyz we kärdeşleriňiz bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin ulanyp boljak Linux üçin iň oňat Microsoft toparlarynyň alternatiwalaryny öwrenýäris.

Microsoft toparlary guramalar, kompaniýalar we firmalar üçin iň ýokary IT gu

Koprak oka →

Iň köp soralýan Linux söhbetdeşlik soraglary

Linux sertifikatyňyzy eýýäm gazanan bolsaňyz we Linux işini üpjün etmek isleýän bolsaňyz, Linux-yň içerki we daşarky taraplary baradaky bilimleriňizi barlaýan söhbetdeşlige taýýarlanmak üçin köp pul tölenýär.

Bu gollanmada, Linux söhbetdeşliklerinde we jogaplarynda iň köp berilýän soraglary

Koprak oka →

Linux-da SSH ProxyJump we SSH ProxyCommand-y nädip ulanmaly

Gysgaça: Bu gollanmada, bökmek serwerine birikdirilende SSH ProxyJump we SSH ProxyCommand buýruklaryny nädip ulanmalydygyny görkezýäris.

SSH Jump Serwerini nädip gurmalydygy baradaky öňki gollanmamyzda Bastion Host düşünjesini açypdyk. Bastion öý eýesi ýa-da bökmek serweri, SSH m

Koprak oka →

AMP - Linux terminaly üçin Vi/Vim ylhamlanan tekst redaktory

Amp ýeňilleşdirilen, ýeňilleşdirilen doly görnüşli Vi/Vim bolup, häzirki zaman tekst redaktory üçin zerur bolan esasy aýratynlyklary birleşdirýär.

Tmux we Alacritty ýaly terminal emulýatorlary bilen gaty gowy birleşýän nol konfigurasiýa, plugin ýok we terminal esasly ulanyjy interfeýsi. Amp

Koprak oka →