RedHat esasly Linux-da iň soňky Google Chrome-y nädip gurmaly


Google Chrome, Google tarapyndan işlenip düzülen we iň meşhur, çalt, ygtybarly we ulanmaga aňsat mugt platforma web brauzeri bolup, ilkinji gezek 2008-nji ýylda Microsoft Windows üçin çykaryldy, soňra wersiýalary Linux, macOS, iOS we başga-da çykdy. Android üçin.

Chrome deslapky kodunyň köpüsi Google-yň açyk çeşmeli programma üpjünçiligi taslamasy Chromium-dan alyndy, ýöne Chrome hususy mugt programma üpjünçiligi hökmünde ygtyýarlandyryldy, bu bolsa mugt göçürip alyp we ulanyp boljakdygyny aňladýar, ýöne gurmak üçin deslapky kody ulanyp ýa-da ulanyp bilmersiňiz. beýleki programmalar ýa-da taslamalar.

2022-nji ýylyň Sanjar aýyna çenli Google-yň Chrome dünýäde iň köp ulanylýan internet web brauzeri bolup, dünýä bazaryndaky paýy 65,86 göterim. Başgaça aýdylanda, on adamdan altydan gowragy internete göz aýlamak üçin Google Chrome-dan peýdalanýar.

Golaýda Google Chrome Windows, Linux we macOS operasiýa ulgamlary üçin Chrome 108 wersiýasyny resmi taýdan çykardy. Hakyky wersiýasy 108.0.5359.124 bolup, birnäçe gyzykly düzedişler, aýratynlyklar we gowulaşmalar bilen üpjün edilýär.

Bu gollanmada, Google Chrome web brauzerini yum paket dolandyryjy guralyna nädip gurmalydygyny görkezeris.

Üns beriň: Google Chrome-yň ähli 32 bitli Linux paýlamalary üçin goldawy 2016-njy ýylyň mart aýyndan bäri könelýär.

Google Chrome-y Linux-da nädip gurmaly

GPG düwmeleri bilen gol çekilen Google-yň Linux programma üpjünçiligini ulanarys, täze Chrome täzelenmesi çykanda Chrome brauzerini gurmak we täzelemek üçin paket dolandyryjy ammaryny awtomatiki düzer.

Ilki bilen /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo atly täze faýl dörediň.

# vi /etc/yum.repos.d/google-chrome.repo

we oňa aşakdaky kod setirlerini goşuň.

[google-chrome]
name=google-chrome
baseurl=http://dl.google.com/linux/chrome/rpm/stable/$basearch
enabled=1
gpgcheck=1
gpgkey=https://dl-ssl.google.com/linux/linux_signing_key.pub

Faýly vi-de ýatda saklamak üçin buýruk tertibine geçmek üçin ESC düwmesine basyň, gyssagly paneli açmak üçin : (sütün) basyň we x içegeden soň we üýtgeşmeleri saklamak üçin enter-e basyň.

Ilki bilen, aşakdaky yum buýrugyny ulanyp, iň soňky wersiýanyň Google ammaryndan elýeterlidigini barlaň.

# yum info google-chrome-stable
Available Packages
Name     : google-chrome-stable
Version   : 108.0.5359.124
Release   : 1
Architecture : x86_64
Size     : 92 M
Source    : google-chrome-stable-108.0.5359.124-1.src.rpm
Repository  : google-chrome
Summary   : Google Chrome
URL     : https://chrome.google.com/
License   : Multiple, see https://chrome.google.com/
Description : Google Chrome is a browser that combines a minimal design 
with sophisticated technology to make the web faster, safer, and easier.

Ammarda hromyň iň soňky wersiýasynyň bardygyny aýdyň görkezýän ýokarda görkezilen çykyşy görýärsiňizmi? Şeýlelik bilen, aşakda görkezilişi ýaly ýum buýrugyny ulanyp guralyň, ähli zerur garaşlylyklary awtomatiki gurar.

# yum install google-chrome-stable
Running transaction check
Transaction check succeeded.
Running transaction test
Transaction test succeeded.
Running transaction
 Preparing    :                       
 Installing    : liberation-fonts-1:2.1.3-4.el9.noarch    
 Running scriptlet: google-chrome-stable-108.0.5359.124-1.x86_64
 Installing    : google-chrome-stable-108.0.5359.124-1.x86_64
 Running scriptlet: google-chrome-stable-108.0.5359.124-1.x86_64
 Verifying    : liberation-fonts-1:2.1.3-4.el9.noarch    
 Verifying    : google-chrome-stable-108.0.5359.124-1.x86_64

Installed:
liberation-fonts-1:2.1.3-4.el9.noarch                           
google-chrome-stable-108.0.5359.124-1.x86_64                           

Complete!

Täzelenme: Gynansagam, Google Chrome brauzeri indi iň meşhur söwda paýlanyşy RHEL 6.x we CentOS we Scientific Linux ýaly mugt klonlaryny goldamaýar.

Hawa, Google Chrome-yň RHEL 6.X wersiýasyna goldaw bermegi bes etdiler, beýleki tarapdan, iň soňky Firefox we Opera brauzerleri şol platformalarda üstünlikli işleýär.

RHEL/CentOS 6 ulanyjylary üçin indiki ädim RHEL/CentOS ýa-da Rocky Linux/AlmaLinux-yň soňky çykan göçürmelerine geçmekdir, iň soňky Google Chrome bu neşirlerde ýok.

Chrome brauzerini buýruk setirinden kök däl ulanyjy bilen başlaň ýa-da Ulgam menýusyndan başlaň.

# google-chrome &

Chrome web brauzeriniň hoş geldiňiz ekrany.

Chrome web brauzerinde linux-console.net göz aýlamak.

Bu, Chrome -a göz aýlamakdan lezzet alyň we teswirler arkaly Chrome -a göz aýlamak tejribäňizi maňa habar beriň.