LAMP - Apache, PHP, MariaDB we PhpMyAdmin-i OpenSUSE-de guruň

LAMP ýygyndysy Linux operasiýa ulgamyndan, Apache web serwer programma üpjünçiliginden, MySQL maglumat bazasyny dolandyryş ulgamyndan we PHP programma dilinden ybarat. LAMP, dinamiki PHP web programmalaryna we web sahypalaryna hyzmat etmek üçin ulanylýan programma üpjünçiligi. P-iň PHP ýerine Per

Koprak oka →

OpenSUSE-de LEMP - Nginx, PHP, MariaDB we PhpMyAdmin guruň

LEMP ýa-da Linux, Engine-x, MySQL we PHP stack, Nginx HTTP serweri we MySQL/MariaDB maglumat bazasy dolandyryş ulgamy bilen işleýän PHP esasly web programmalaryny işletmek üçin Linux operasiýa ulgamynda gurlan açyk çeşme programma üpjünçiliginden ybaratdyr.

Bu gollanma, OpenSuse serwerinde/

Koprak oka →

Ubuntu 18.04-de PhpMyAdmin bilen LAMP Stack nädip gurmaly

LAMP ýygyndysy, web sahypalaryny we programmalary ýerleşdirmek üçin Linux ulgam gurşawynda gurlan Apache, MySQL/MariaDB we PHP ýaly paketlerden durýar.

PhpMyAdmin, MySQL we MariaDB maglumat bazasyny dolandyrmak üçin erkin, açyk çeşme, belli, doly aýratynlykly we içgin web esasly frontend. D

Koprak oka →

PhpMyAdmin giriş interfeýsini goramak üçin 4 peýdaly maslahat

Adatça, ösen ulanyjylar buýruk buýrugyndan MySQL maglumat bazasyny dolandyrmak ulgamyny ulanmagy we dolandyrmagy makul bilýärler, beýleki tarapdan, bu usul täze Linux ulanyjylary üçin uly kynçylyk boldy.

Şonuň üçin täze doglan çagalara aňsatlaşdyrmak üçin PhpMyAdmin döredildi.

PhpMyAd

Koprak oka →

PhpMyAdmin-e kök giriş girişini nädip öçürmeli

Phpmyadmin-i maglumatlar bazalaryňyzy torda (ýa-da has beteri, internet arkaly) dolandyrmak üçin yzygiderli ulanmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, kök hasaby ulanmak islemeýärsiňiz. Bu diňe phpmyadmin üçin däl, eýsem beýleki web esasly interfeýs üçin hem dogry.

/etc/phpmyadmin/config.inc.

Koprak oka →

PhpMyAdmin giriş interfeýsinde goşmaça howpsuzlyk gatlagyny nädip goşmaly

MySQL, Linux ekosistemasynda dünýäde iň köp ulanylýan açyk çeşme maglumat bazasyny dolandyrmak ulgamy we şol bir wagtyň özünde Linux täze doglan çagalara MySQL isleginden dolandyrmak kyn.

PhpMyAdmin döredildi, web esasly MySQL maglumat bazasyny dolandyrmak programmasy bolup, Linux täze dogl

Koprak oka →

PhpMyAdmin girişini ygtybarly üpjün etmek üçin HTTPS (SSL şahadatnamalary) nädip sazlamaly

Bu maslahaty tanatmak üçin, geliň, müşderi enjamy bilen Debian 8 serweriniň arasynda HTTP traffigini gözden geçireliň, soňky makalamyzda maglumatlar bazasynyň kök ulanyjysynyň şahsyýet maglumatlaryny ulanyp girmekde bigünä ýalňyşlyk goýduk: PhpMyAdmin Giriş URL-ni üýtgediň we ygtybarly ediň

Koprak oka →

Bellenen PhpMyAdmin Giriş URL-ni nädip üýtgetmeli we ygtybarly etmeli

Düzgüne görä, phpmyadmin-iň giriş sahypasy http:// /phpmyadmin ýerleşýär. Ilki bilen etjek zadyňyz, şol URL-ni üýtgetmek. Bu, hüjümçileriň serweriňizi nyşana almagyny hökman saklamaz, ýöne üstünlikli bökmek howpuny peselder.

Bu, gizlinlik arkaly howpsuzlyk diýlip

Koprak oka →

Iň soňky PhpMyAdmin-i RHEL, CentOS & Fedora-da nädip gurmaly

Linux-da buýruk setiriniň üsti bilen MySQL dolandyryşy, täze dörän ulgam dolandyryjysy ýa-da maglumat bazasynyň dolandyryjysy üçin gaty kyn iş, sebäbi gündelik durmuşymyzda ýatda saklap bilmeýän köp sanly buýruk bar.

MySQL dolandyryşyny has aňsatlaşdyrmak üçin, PhpMyAdmin atly web esasly My

Koprak oka →

Ubuntu 15.04 serwerinde LEMP Linux, Nginx, MySQL/MariaDB, PHP) we PhpMyAdmin gurmak

LEMP stack, Linux gurşawynda gurlan Nginx, MySQL/MariaDB we PHP-iň birleşmesidir.

Gysgaltma hersiniň birinji harplaryndan gelýär: Linux, Nginx (motor x diýilýär), MySQL/MariaDB we PHP.

Bu makala, web brauzerinden maglumat bazasyny dolandyrmak üçin PhpMyAdmin guraly bilen Ubuntu 15.04

Koprak oka →