Faýllarda tekst setirlerini tapmak üçin fgrep buýrugyny nädip ulanmaly

Gysgaça: Bu başlangyç üçin amatly gollanmada, fgrep buýrugynyň käbir amaly mysallaryny ara alyp maslahatlaşarys. Bu gollanmanyň soňunda ulanyjylar buýruk setiriniň interfeýsini ulanyp tekst gözleg amallaryny netijeli ýerine ýetirip bilerler.

Tekst gözlemek iň köp ýerine ýetirilýä

Koprak oka →

20 Linux-da peýdaly egrep buýruk mysallary

Gysgaça: Bu gollanmada egrep buýrugynyň käbir amaly mysallaryny ara alyp maslahatlaşarys. Bu gollanmany ýerine ýetirensoň, ulanyjylar Linux-da tekst gözlegini has netijeli ýerine ýetirip bilerler.

Theurnallardan zerur maglumatlary tapyp bilmeýändigiňiz üçin göwnüňizden turdyňyzmy

Koprak oka →

ext3grep - Debian we Ubuntu-da öçürilen faýllary dikelt

ext3grep, EXT3 faýl ulgamynda faýllary dikeltmek üçin ýönekeý programma. Kazyýet derňewlerinde peýdaly derňew we dikeldiş guraly. Bölümde bar bolan faýllar barada maglumatlary görkezmäge we tötänleýin ýok edilen faýllary dikeltmäge kömek edýär.

Bu makalada, Debian we Ubuntu-da ext3grep ulan

Koprak oka →

ngrep - Linux üçin tor paket analizatory

Ngrep (tor grep) ýönekeý, ýöne güýçli tor paket analizatory. Tor gatlagynda ulanylýan grep ýaly gural - tor interfeýsinden geçýän traffige gabat gelýär. Paketleriň maglumat ýüklerine (iberilýän maglumatlardaky hakyky maglumat ýa-da habar, ýöne awtomatiki usulda döredilen metadata däl) gabat gelýä

Koprak oka →

Linux-da Grep, Egrep we Fgrep-iň arasyndaky tapawut?

Unix ýaly ulgamlarda meşhur gözleg guralynyň biri, faýl bolsun, ýa-da bir setir ýa-da birnäçe setir bolsun, gözlemek üçin ulanyp boljak grep kömekidir. Funksiýa taýdan örän giňdir, ony goldaýan köp sanly wariant bilen baglanyşdyryp bolar: simli nagyş ulanyp gözlemek, ýa-da reg-ex nagşy ýa-da perl

Koprak oka →

12 Linux grep buýrugynyň amaly mysallary

Faýlda belli bir setir ýa-da nagyş gözlemek meselesi bilen ýüzbe-ýüz bolduňyzmy, ýöne nirä gözläp başlajagyňyzy bilmeýärsiňizmi? Onda, halas ediş üçin grep!

Koprak oka →