25 Peýdaly IPtable Firewall düzgünleri Her Linux dolandyryjysy bilmeli

gorag diwary ulgamy we ulanyjylaryň gelýän we çykýan birikmeler üçin talaplaryny kanagatlandyrjak derejede düzüň, ulgamy hüjümlere sezewar etmezden.

Koprak oka →

Linux-da FirewallD we Iptables Firewall-y nädip başlamaly/duruzmaly we işletmeli/öçürmeli

“Firewall”, ulanyjy ulgamy bilen daşarky ulgamyň arasynda galkan bolup hyzmat edýän programma üpjünçiligi bolup, käbir paketleriň başgalarynyň ulgamyny taşlaýarka geçmegine mümkinçilik berýär. Firewall, adatça Ipv4 we Ipv6 IP paketlerinde tor gatlagynda işleýär.

Bir paketiň geçjekdigi ýa-da

Koprak oka →

13 Linux iptables Firewall-da söhbetdeşlik soraglary

Tecmint-a ýygy-ýygydan gelýän myhman Nişita Agarwal, Hindistanyň Pune şäherinde hususy eýeçilikdäki hosting kompaniýasynda ýaňy beren iş söhbetdeşligi barada öz tejribesi (Sorag-jogap) bilen paýlaşdy. Oňa dürli mowzuklarda köp sorag berildi, ýöne iptable-da ökde we bu soraglary we iptable bilen b

Koprak oka →

RHCSA seriýasy: FirewallD we Iptables ulanyp, Firewall Essentials we Network Traffic Control - 11-nji bölüm

Simpleönekeý sözler bilen aýdylanda, gorag diwary, öňünden kesgitlenen düzgünleriň toplumyna (meselem, paketiň barjak ýeri/çeşmesi ýa-da traffigiň görnüşi ýaly) torda gelýän we çykýan traffigi dolandyrýan howpsuzlyk ulgamydyr.

Koprak oka →

Linux-da hyzmatlara uzakdan girmegi üpjün etmek üçin Iptables firewall-y nädip gurmaly - 8-nji bölüm

Linux gaznasynyň kepillendiriş programmasy bilen tanyşdyrmak

1-nji bölümden - Bu LFCE ( Li

Koprak oka →

FireStarter - Linux ulgamlary üçin ýokary derejeli grafiki interfeýs Iptables firewall

“Linux Firewall” -y ulanmak üçin ajaýyp güýçli we aňsat gözleýän bolsaňyz, “Firestarter” -i synap görüň. Örän ajaýyp grafiki ulanyjy interfeýsi bilen gelýär we ony hakykatdanam çalt düzüp bilersiňiz.

Firestarter näme?

“Firestarter”, ulanylyş aňsatlygyny täsirli aýratynlyklar bilen b

Koprak oka →

IPTables (Linux Firewall) buýruklary üçin başlangyç gollanma

Kompýuterleri wagtlaýyn ulanýan bolsaňyz,\Firewall sözi bilen tanyş bolmalysyňyz. Thingser ýüzünden çylşyrymly ýaly görünýändigini bilýäris, ýöne bu gollanma arkaly IPTable-iň esaslaryny we esasy buýruklaryň ulanylyşyny düşündireris. Torlaýyn okuwçy bolsaňyz ýa-da torlara çuňňur çümmek isleseňize

Koprak oka →

IPTables (Linux Firewall) buýruklary üçin başlangyç gollanma

Kompýuterleri wagtlaýyn ulanýan bolsaňyz,\Firewall sözi bilen tanyş bolmalysyňyz. Thingser ýüzünden çylşyrymly ýaly görünýändigini bilýäris, ýöne bu gollanma arkaly IPTable-iň esaslaryny we esasy buýruklaryň ulanylyşyny düşündireris. Torlaýyn okuwçy bolsaňyz ýa-da torlara çuňňur çümmek isleseňize

Koprak oka →