Ösüş - Linux buýruklarynyň ösüşini görkez (cp, mv, dd, tar)

Öň Coreutils Viewer diýlip atlandyrylýan Ösüş, häzirki wagtda ulgamda ýerine ýetirilýän grep we ş.m. ýaly esasy buýruklary gözleýän we göçürilen maglumatlaryň göterimini görkezýän ýeňil C buýrugy, diňe Linux we Mac OS X operasiýa ulgamlarynda işleýär.

Mundan başga-da, çak edilýän wagt we ge

Koprak oka →

AMP - Linux terminaly üçin Vi/Vim ylhamlanan tekst redaktory

Amp ýeňilleşdirilen, ýeňilleşdirilen doly görnüşli Vi/Vim bolup, häzirki zaman tekst redaktory üçin zerur bolan esasy aýratynlyklary birleşdirýär.

Tmux we Alacritty ýaly terminal emulýatorlary bilen gaty gowy birleşýän nol konfigurasiýa, plugin ýok we terminal esasly ulanyjy interfeýsi. Amp

Koprak oka →

2020-nji ýylda Linux üçin iň oňat 16 açyk wideo wideo pleýer

Ses we wideo häzirki dünýäde görýän maglumat paýlaşmagyň iki umumy çeşmesidir. Goý, islendik önümi neşir etsin, ýa-da ägirt uly jemgyýetiň arasynda haýsydyr bir maglumatlary paýlaşmagyň zerurlygy, ýa-da toparda birleşmegiň ýa-da bilim paýlaşmagyň (meselem, onlaýn sapaklarda görşümiz ýaly) ses we

Koprak oka →

Ract/CentOS 8/7 we Fedora 30-da Cacti (Network Monitoring) guruň

Cacti guraly, açyk çeşme web esasly tor gözegçiligi we IT biznesi üçin ulgam gözegçiligi grafiki çözgüdi. Cacti, ulanyja RRDtool ulanyp, maglumatlaryň grafiklerini döretmek üçin yzygiderli aralykda hyzmatlary saýlamaga mümkinçilik berýär. Adatça, disk meýdançasy we ş.m. ýaly ölçegleriň wagt seriý

Koprak oka →

Linux OS adyny, ýadro wersiýasyny we maglumatlary nädip barlamaly

Enjamyňyzda işleýän Linux wersiýaňyzy, paýlaýyş adyňyzy we ýadro wersiýaňyzy bilmegiň birnäçe usuly bar, belki-de ýadyňyzda ýa-da barmaklaryňyzyň ujunda bolmagy mümkin käbir goşmaça maglumatlar bar.

Şonuň üçin täze Linux ulanyjylary üçin bu ýönekeý, ýöne möhüm gollanmada size buýruk ulgamyn

Koprak oka →

Bir gutyndaky gabyk - Web brauzeri arkaly Linux SSH terminalyna giriň

“Shell In A Box” (shellinabox diýilýär) Markus Gutşke tarapyndan döredilen web esasly terminal emulýatory. Belli bir portda web esasly SSH müşderisi hökmünde işleýän içerki web serweri bar we islendik AJAX/JavaScript we CSS- ulanyp, Linux Server SSH Shell-i uzakdan dolandyrmak we dolandyrmak

Koprak oka →

FirewallD-ni RHEL, Rocky & AlmaLinux-da nädip sazlamaly

Net-filtr hemmämiziň bilşimiz ýaly Linux-da gorag diwary. Firewalld tor zolaklaryny goldaýan diwar diwarlaryny dolandyrmak üçin dinamiki daemondyr. Öňki wersiýasynda RHEL & CentOS iptables-i paket süzgüç çarçuwasy üçin daemon hökmünde ulanýardyk.

Fedora, Rocky Linux, CentO

Koprak oka →

Dünýädäki iň meşhur operasiýa ulgamlary

Gysgaça: Bu makala dünýäde iň meşhur we giňden ulanylýan operasiýa ulgamlarynyň käbirini öwrenýär.

Haýsydyr bir kompýuter, Macbook smartfony, planşet ýa-da islendik akylly enjam ulanan bolsaňyz (bu gollanmany okanyňyzdan soň şeýle bolmagy mümkin) operasiýa ulgamy bilen aragatnaşy

Koprak oka →

Iş stoluna girmek üçin iň oňat Linux RDP (uzakdaky iş stoly) müşderileri

Gysgaça: Bu gollanmada Linux üçin iň oňat RDP müşderilerine seredýäris .

Käwagt birnäçe işi ýerine ýetirmek üçin kompýuteriňize uzakdan girip bilersiňiz. Birnäçe faýly görmek, birnäçe düzediş girizmek ýa-da başga işleri ýerine ýetirmek isläp bilersiňiz.

Köplenç uzakdaky iş s

Koprak oka →

RHEL 9/8-de VirtualBox-y nädip gurmaly we ulanmaly

Gysgaça: Bu gollanmada ISO şekil faýly ulanyp myhman wirtual maşynlary döretmek üçin RHEL 9 we RHEL 8 paýlamalarynda VirtualBox 7.0 nädip gurmalydygyna seredýäris.

Oracle VM VirtualBox, iş stoluny halaýanlar, hatda ulgam dolandyryjylary we programmistleri tarapyndan operasiýa ulg

Koprak oka →