Dünýädäki iň meşhur operasiýa ulgamlary

Gysgaça: Bu makala dünýäde iň meşhur we giňden ulanylýan operasiýa ulgamlarynyň käbirini öwrenýär.

Haýsydyr bir kompýuter, Macbook smartfony, planşet ýa-da islendik akylly enjam ulanan bolsaňyz (bu gollanmany okanyňyzdan soň şeýle bolmagy mümkin) operasiýa ulgamy bilen aragatnaşy

Koprak oka →

Collectl: Öňdebaryjy Linux öndürijilik hasabat guraly

Linux ulgam dolandyryjysynyň iň möhüm borjy, dolandyrýan ulgamynyň ýagdaýynyň gowydygyna göz ýetirmekdir. Linux ulgam administratorlary üçin htop ýaly ulgamda proseslere gözegçilik etmäge we görkezmäge kömek edip biljek köp gural bar, ýöne bu gurallaryň hiç biri kollektiw bilen bäsleşip bilmez. Koprak oka →

AlmaLinux-da VirtualBox 7.0 nädip gurmaly we ulanmaly

Gysgaça: Bu gollanmada, ISO şekil faýly ulanyp, myhman wirtual maşynlary döretmek üçin AlmaLinux 9 we AlmaLinux 8 paýlamalarynda VirtualBox 7.0 nädip gurmalydygyny öwreneris.

Häzirki wagtda “Oracle” -yň eýeçiliginde we hyzmat edýän “Oracle VM VirtualBox”, dünýädäki iň meşhur açyk

Koprak oka →

RustDesk - Linux üçin açyk çeşme uzakdaky iş stoly programma üpjünçiligi

Gysgaça: Bu gollanmada TeamViewer we AnyDesk üçin alternatiw bolan Rustdesk uzakdaky iş stoly programma üpjünçiligine göz aýlaýarys.

Weaşaýan ýokary sanly we tehnologiki taýdan ösen dünýäde uzakdaky enjamlara elýeterlilik, adatça, işgärler we yzygiderli ulanyjylar üçin iň esasy m

Koprak oka →

Linux ulanyjylarynyň psacct ýa-da acct Gurallary bilen işine gözegçilik ediň

psacct ýa-da acct ikisi hem ulanyjylaryň Linux ulgamynda alyp barýan işlerine gözegçilik etmek üçin açyk çeşme. Bu kömekçi enjamlar fonda işleýär we her ulanyjynyň ulgamyňyzdaky işjeňligini we haýsy çeşmeleriň sarp edilýändigini yzarlaýar.

Bu gurallary hut özüm kompaniýamyzda ulanýardym, iş

Koprak oka →

Ubuntu-da UrBackup [Serwer/Müşderi] ätiýaçlyk ulgamyny guruň

Uptiýaçlyk nusgalar islendik operasiýa ulgamynyň aýrylmaz bölegidir. Ulgamyň çökmegi ýa-da bir zadyň nädogry bolmagy sebäpli, maglumatlaryň möhüm nusgalarynyň elmydama elýeterli bolmagyny üpjün edýärler.

Faýllary we kataloglary ätiýaçlandyrylmaly müşderileri goşmaga mümkinçilik berýän web i

Koprak oka →

Ubuntu we Linux Mint-da XFCE iş stoluny nädip gurmaly

Xfce, UNIX ýaly operasiýa ulgamlary üçin meşhur ýeňil iş stoly gurşawy. Memoryat we CPU ýaly ulgam çeşmeleriniň ulanylyşyna çalt we ýeňil bolmak üçin döredildi. Şeýle etmek bilen, Xfce iň amatly öndürijiligi üpjün edýär we adatça pes çeşmeleri bolan köne kompýuterler we kompýuterler üçin maslahat

Koprak oka →

Aria2 - Linux üçin köp protokol buýruk setirini göçürip almak guraly

Aria2, Windows, Linux we Mac OSX üçin açyk çeşme we mugt ýeňil köp protokol we köp serwer buýruk setirini göçürip almak üçin peýdalydyr.

Birnäçe protokoldan we HTTP/HTTPS, FTP, BitTorrent we Metalink ýaly faýllary göçürip almak ukyby bar. Iň ýokary göçürip alyş zolagyny ulanyp, göçürip alma

Koprak oka →

Ubuntu-da ulanyjy parolyny nädip üýtgetmeli

Bu gysga gysga makalada, grafiki interfeýsi we buýruk setiri interfeýsini ulanyp, Ubuntu Linux-da ulanyjy parolyny nädip üýtgetmelidigini görkezeris. Mälim bolşy ýaly, Ubuntu-daky amallaryň köpüsi Linux Mint, Xubuntu, Lubuntu we başgalar ýaly emele gelenlere degişlidir.

GUI arkaly Ubuntu-d

Koprak oka →

Linux-da Bootable USB-den ISO döretmegiň 2 usuly

Bu makalada, Linux-da ýüklenip bolýan USB diskden ISO nädip döredip boljakdygyny görkezeris. Muňa ýetmegiň iki ýoluny düşündireris: buýruk setiri interfeýsi (CLI) we grafiki ulanyjy interfeýsi (GUI) programmasy arkaly.

Dd Tool ulanyp, bootable USB Drive-dan ISO dörediň

dd faýllary ö

Koprak oka →