Ösüş - Linux buýruklarynyň ösüşini görkez (cp, mv, dd, tar)


Öň Coreutils Viewer diýlip atlandyrylýan Ösüş, häzirki wagtda ulgamda ýerine ýetirilýän grep we ş.m. ýaly esasy buýruklary gözleýän we göçürilen maglumatlaryň göterimini görkezýän ýeňil C buýrugy, diňe Linux we Mac OS X operasiýa ulgamlarynda işleýär.

Mundan başga-da, çak edilýän wagt we geçiş ýaly möhüm taraplary görkezýär we ulanyjylara\ýokarky re modeimi hödürleýär.

Şeýle hem halap bilersiňiz:

 • Linux-da Pipe Viewer [pv] ulanyp, maglumatlaryň gidişine nädip gözegçilik etmeli?
 • Linux-da faýllary we kataloglary nädip göçürmeli [14 cp buýruk mysallary]
 • Advanced Copy Command - Linux-da uly faýllary/bukjalary göçüreniňizde öňegidişlik setirini görkezýär

Açylan faýllaryň pozisiýa gözleýänligini doly gözden geçirýär we giň faýllaryň ýagdaýy barada hasabat berýär. Möhümi, bu gaty ýeňil gural we islendik buýruga diýen ýaly gabat gelýär.

Mazmuny

Linux-da Ösüş Görkezijisini nädip gurmaly

Ösüş, işlemek üçin şepagat uýalarynyň kitaphanasyny talap edýär, şonuň üçin aşakdaky degişli buýrugy işledip, gurmazdan ozal libncurses guruň:

$ sudo apt install libncurses5-dev  [On Debian, Ubuntu and Mint]
$ sudo yum install ncurses-devel   [On RHEL/CentOS/Fedora and Rocky Linux/AlmaLinux]
$ sudo emerge -a ncurses-devel    [On Gentoo Linux]
$ sudo apk add ncurses-dev      [On Alpine Linux]
$ sudo pacman -S ncurses-devel    [On Arch Linux]
$ sudo zypper install ncurses-devel [On OpenSUSE]  

(Red Hat, CentOS, Fedora, SUSE, Rocky, AlmaLinux we ş.m.) ýaly rpm esasly paýlamalarda şulardan birini işlediň:

$ sudo dnf install progress
$ sudo yum install progress

Deb esasly ulgamlarda (Debian, Ubuntu, Mint we ş.m.) işleýär:

$ sudo apt install progress

Arch Linux-da işlediň:

$ sudo pacman -S progress

Beýleki Linux paýlamalarynda, Github reposyndan paket faýllaryny klonlaşdyrmak ýa-da göçürip alyp bilersiňiz:

# git clone https://github.com/Xfennec/progress.git

Ondan soň, ösüş katalogyna geçiň we görkezilişi ýaly guruň:

$ cd progress
$ make 
$ sudo make install

Ony üstünlikli guranyňyzdan soň, bu guraly terminalyňyzdan işlediň, aşakda Linux ulgamynda Ösüşi ulanmagyň birnäçe mysallaryny öwreneris.

Linux-da buýruklaryň gidişine gözegçilik ediň

“Coreutils” buýruklarynyň ulgamda ýerine ýetirilmeýän şertinde, “Progress” -iň hiç hili opsiýasyz işlemek bilen işleýän ähli ýadro buýruklaryny görüp bilersiňiz:

$ progress 

Takmynan I/O geçirişini we dowam edýän ýadro buýruklary üçin takmynan galan wagty görkezmek üçin, -w opsiýasyny işlediň:

$ progress -w

Uly faýllary göçürip alanyňyzda cp buýrugynyň gidişini görmek üçin işlediň:

$ cp GhostBSD.vdi /home/tecmint/Downloads/ & progress -mp $!

Uly faýllary göçürip alanyňda mv buýrugynyň gidişini görmek üçin işlediň:

$ mv GhostBSD.vdi /media/tecmint/Personal_Data/ & progress -mp $!

Tar arhiwini döredýän wagtyňyzda tar buýrugynyň gidişini görmek üçin işlediň:

$ tar czf images.tar.gz linuxmint-18-cinnamon-64bit.iso CentOS-7.0-1406-x86_64-DVD.iso CubLinux-1.0RC-amd64.iso | progress -m $!

Indiki mysalda, iki ýa-da has köp terminal penjiresini açyp bilersiňiz, soňra ýadro desgalarynyň buýruklaryny hersinde işledip bilersiňiz we aşakdaky suratda görkezilişi ýaly beýleki terminal penjiresini ulanyp, olaryň gidişine tomaşa edip bilersiňiz.

Aşakdaky buýruk, coreutils buýruklarynyň häzirki we ýakyn ýagdaýlaryna gözegçilik etmäge mümkinçilik berer:

$ watch progress -q

Has gyzykly wariantlar üçin ösüş sahypasynyň sahypalaryna göz aýlaň ýa-da https://github.com/Xfennec/present:

$ man progress

Jemleýji bellik hökmünde, bu ýadro buýruklarynyň gidişine gözegçilik etmek üçin, esasanam agyr faýllary göçüreniňizde ýa-da arhiwlenende we gysylanda, we başga-da köp zat üçin gaty peýdaly guraldyr.

Üstünlikli gurnan bolsaňyz, aşakdaky teswirler bölüminiň üsti bilen tejribäňizi paýlaşyň. Şeýle hem, gündelik ulgam dolandyryş möhüm meseleleri we başgalar üçin peýdaly hasaplaýan ajaýyp ulanyş mysallaryny berip bilersiňiz.