Ösüş - Linux buýruklarynyň ösüşini görkez (cp, mv, dd, tar)

Öň Coreutils Viewer diýlip atlandyrylýan Ösüş, häzirki wagtda ulgamda ýerine ýetirilýän grep we ş.m. ýaly esasy buýruklary gözleýän we göçürilen maglumatlaryň göterimini görkezýän ýeňil C buýrugy, diňe Linux we Mac OS X operasiýa ulgamlarynda işleýär.

Mundan başga-da, çak edilýän wagt we ge

Koprak oka →

AMP - Linux terminaly üçin Vi/Vim ylhamlanan tekst redaktory

Amp ýeňilleşdirilen, ýeňilleşdirilen doly görnüşli Vi/Vim bolup, häzirki zaman tekst redaktory üçin zerur bolan esasy aýratynlyklary birleşdirýär.

Tmux we Alacritty ýaly terminal emulýatorlary bilen gaty gowy birleşýän nol konfigurasiýa, plugin ýok we terminal esasly ulanyjy interfeýsi. Amp

Koprak oka →

2020-nji ýylda Linux üçin iň oňat 16 açyk wideo wideo pleýer

Ses we wideo häzirki dünýäde görýän maglumat paýlaşmagyň iki umumy çeşmesidir. Goý, islendik önümi neşir etsin, ýa-da ägirt uly jemgyýetiň arasynda haýsydyr bir maglumatlary paýlaşmagyň zerurlygy, ýa-da toparda birleşmegiň ýa-da bilim paýlaşmagyň (meselem, onlaýn sapaklarda görşümiz ýaly) ses we

Koprak oka →

Linux OS adyny, ýadro wersiýasyny we maglumatlary nädip barlamaly

Enjamyňyzda işleýän Linux wersiýaňyzy, paýlaýyş adyňyzy we ýadro wersiýaňyzy bilmegiň birnäçe usuly bar, belki-de ýadyňyzda ýa-da barmaklaryňyzyň ujunda bolmagy mümkin käbir goşmaça maglumatlar bar.

Şonuň üçin täze Linux ulanyjylary üçin bu ýönekeý, ýöne möhüm gollanmada size buýruk ulgamyn

Koprak oka →

Nmon Tool bilen Linux ulgamynyň işleýşine nädip gözegçilik etmeli

Linux üçin gaty aňsat ulanylýan öndürijilik gözegçilik guralyny gözleýän bolsaňyz, Nmon buýruk setiri programmasyny gurmagy we ulanmagy maslahat berýärin.

Nmon gysga (Ngel's Monitor), başda IBM tarapyndan AIX ulgamlary üçin işlenip düzülen we soňra Linux platformasyna göçürilen doly interak

Koprak oka →

Linux-da Disk I/O öndürijiligine gözegçilik etmek üçin iň oňat gurallar

Gysgaça: Bu gollanmada, Linux serwerlerinde disk I/O işjeňligini (öndürijiligini) gözegçilikde saklamak we düzetmek üçin iň oňat gurallary ara alyp maslahatlaşarys.

Linux serwerinde gözegçilik etmek üçin esasy öndürijilik ölçegi, Linux serweriniň birnäçe tarapyna, esasanam diskde

Koprak oka →

Iň köp ulanylýan Linux buýruklary

Linux programmistleriň we yzygiderli ulanyjylaryň arasynda iň meşhur Operasiýa ulgamy (OS). Meşhurlygynyň esasy sebäplerinden biri, buýruk setiriniň ajaýyp goldawydyr. Linux operasiýa ulgamyny diňe buýruk setiri interfeýsi (CLI) arkaly dolandyryp bileris. Bu bize birnäçe tabşyryk bilen çylşyrymly

Koprak oka →

Linux ulanyjylarynyň psacct ýa-da acct Gurallary bilen işine gözegçilik ediň

psacct ýa-da acct ikisi hem ulanyjylaryň Linux ulgamynda alyp barýan işlerine gözegçilik etmek üçin açyk çeşme. Bu kömekçi enjamlar fonda işleýär we her ulanyjynyň ulgamyňyzdaky işjeňligini we haýsy çeşmeleriň sarp edilýändigini yzarlaýar.

Bu gurallary hut özüm kompaniýamyzda ulanýardym, iş

Koprak oka →

Garuda Linux - Arch Linux esasly Linux paýlanyşy

Arch Linux, esasanam täze başlanlar üçin ulanmak üçin gorkuzýan operasiýa ulgamy hökmünde tanalýar. Grafiki gurnaýjy üpjün edýän Ubuntu we Fedora ýaly meşhur Linux paýlamalaryndan tapawutlylykda, Arch Linux-y gurmak ýadaw we köp wagt talap edýär.

Wagt zolagyny we ýerli sazlamalary, klawiatu

Koprak oka →

25 Mugt açyk programma üpjünçiligi 2021-nji ýylda tapdym

2021-nji ýylda tapan iň oňat 25 mugt we açyk çeşme programma üpjünçiliginiň sanawyny paýlaşmagyň wagty geldi. Bu programmalaryň käbiri 2021-nji ýylda ilkinji gezek çykmandygy sebäpli täze bolup bilmez, ýöne olar täze we maňa kömek etdi. Paýlaşmak ruhunda, bu programmalaryň käbiri hem peýdaly bola

Koprak oka →