Linux üçin iň meşhur SSH müşderileri [Mugt we tölegli]

Gysgaça: SSH ygtybarly uzak aralyklary birikdirmek üçin meşhur uzakdaky protokol. Bu gollanmada Linux üçin iň meşhur SSH müşderilerini öwrenýäris.

SSH (Secure SHell) serwerler we tor enjamlary, şol sanda marşrutizatorlar we wyklýuçateller ýaly uzak enjamlara birikmek üçin iň meşh

Koprak oka →

Linux-da SSH ProxyJump we SSH ProxyCommand-y nädip ulanmaly

Gysgaça: Bu gollanmada, bökmek serwerine birikdirilende SSH ProxyJump we SSH ProxyCommand buýruklaryny nädip ulanmalydygyny görkezýäris.

SSH Jump Serwerini nädip gurmalydygy baradaky öňki gollanmamyzda Bastion Host düşünjesini açypdyk. Bastion öý eýesi ýa-da bökmek serweri, SSH m

Koprak oka →

Bir gutyndaky gabyk - Web brauzeri arkaly Linux SSH terminalyna giriň

“Shell In A Box” (shellinabox diýilýär) Markus Gutşke tarapyndan döredilen web esasly terminal emulýatory. Belli bir portda web esasly SSH müşderisi hökmünde işleýän içerki web serweri bar we islendik AJAX/JavaScript we CSS- ulanyp, Linux Server SSH Shell-i uzakdan dolandyrmak we dolandyrmak

Koprak oka →

SSL şahadatnamasyndan we SSH açaryndan parol sözüni nädip aýyrmaly

Gysgaça: Parol sözlemi bilen şahadatnama açaryny ýa-da şahsy açary döretdiňizmi? Bu gollanmada, openssl buýruk setiri guralyny we ssh şahsy açaryndan parol sözüni nädip aýyrmalydygyny görkezeris.

Parol sözlemi, şahsy açara girmegi ygtybarly we gözegçilikde saklamak üçin ulanylýan

Koprak oka →

Linux-da iň köp ýaýran SSH buýruk ulanylyşy we konfigurasiýasy

Gysgaça: Bu gollanmada SSH-iň umumy ulanylyş ýagdaýlaryny ara alyp maslahatlaşarys. Şeýle hem, öndürijiligiňizi ýokarlandyrmak üçin gündelik durmuşda ulanyp boljak SSH konfigurasiýalaryny ara alyp maslahatlaşarys.

“Secure Shell” (SSH), uzakdaky hostlar bilen ygtybarly aragatnaşyk

Koprak oka →

SSH Brute-Force giriş hüjümleriniň öňüni almak üçin 5 iň oňat tejribe

SSH işleýän serwerler, adatça zalym güýçli hüjümler üçin ýumşak nyşandyr. Hakerler çozuş howpuny hasam ýokarlandyrýan zalym güýçli hüjümleri awtomatlaşdyrmak üçin täzeçillik programma gurallary we botlar bilen yzygiderli çykyş edýärler.

Bu gollanmada, SSH serwerleriňizi Debian önümlerine ga

Koprak oka →

SSH rugsatsyz ulanyjylara duýduryş habaryny nädip görkezmeli

Kompaniýalar ýa-da guramalar rugsatsyz ulanyjylaryň Linux serwerine girmeginiň öňüni almak üçin berk duýduryş habaryny görkezmek islänlerinde SSH banner duýduryşlary möhümdir.

Bu SSH banner duýduryş habarlary, SSH parol soramagynyň öň ýanynda görkezilýär, girmek isleýän rugsatsyz ulanyjylar

Koprak oka →

SSH-den Ytalk bilen ygtybarly şahsy söhbetdeşlik serwerini nädip sazlamaly

Ytalk, UNIX gepleşik programmasyna meňzeş mugt köp ulanyjy söhbetdeşlik programmasy. “Ytalk” -yň esasy artykmaçlygy, köp birikmäge mümkinçilik berýär we bir wagtyň özünde islendik sanly ulanyjy bilen aragatnaşyk gurup bilýär.

Bu makalada, her bir gatnaşyjy üçin söhbetdeşlik serwerine ygtyba

Koprak oka →

Fedora-da SSH üçin iki faktor tassyklamasyny nädip sazlamaly

Her gün maglumatlarymyzyň howp abanýan ýerinde howpsuzlyk düzgünleriniň köpdügi habar berilýär. SSH-iň Linux ulgamyna uzakdan birikme gurmagyň ygtybarly usulydygyna garamazdan, näbelli ulanyjy, parollary öçürseňiz ýa-da diňe SSH birikmelerine rugsat berseňizem, SSH düwmeleriňizi ogurlasa, Linux e

Koprak oka →

Tmate - Linux ulanyjylary bilen SSH Terminal sessiýasyny ygtybarly paýlaşyň

tmate, SSH birikmesi arkaly ygtybarly, gyssagly we ulanylmagy aňsat terminaly paýlaşma çözgüdini üpjün edýän tmux (terminal multiplexer) klonydyr. Tmux-nyň üstünde gurlupdyr; terminal emulýatorlarynyň ikisini-de bir ulgamda işledip bilersiňiz. Resmi serwerleri tmate.io-da ulanyp bilersiňiz ýa-da

Koprak oka →