Iň köp soralýan Linux söhbetdeşlik soraglary

Linux sertifikatyňyzy eýýäm gazanan bolsaňyz we Linux işini üpjün etmek isleýän bolsaňyz, Linux-yň içerki we daşarky taraplary baradaky bilimleriňizi barlaýan söhbetdeşlige taýýarlanmak üçin köp pul tölenýär.

Bu gollanmada, Linux söhbetdeşliklerinde we jogaplarynda iň köp berilýän soraglary

Koprak oka →

Sysadmin üçin 22 Linux Networking buýruklary

Ulgam dolandyryjysynyň gündelik wezipeleri, maglumat merkezleriniň içindäki serwerleri we torlary sazlamak, goldamak, näsazlyklary düzetmek we dolandyrmagy öz içine alýar. Linux-da administratiw maksatlar üçin döredilen köp sanly gural we kömekçi enjam bar.

Bu makalada, dürli kategoriýalard

Koprak oka →

Kali Linux 2: Windows aralaşmagyň synag kitaby

Giriş synagy (köplenç Pentesting diýlip atlandyrylýar) kompýuter ulgamlarynda, torlarda ýa-da web sahypalarynda/amaly programmalarda gowşak ýerleri tapmak we olary ulanmaga synanyşmak, hüjümçileriň ulanyp biljekdigini ýa-da ýokdugyny kesgitlemek sungatydyr.

Giriş synagyny geçirmek üçin Kali

Koprak oka →

Kiberhowpsuzlyk bukjasy bilen Kali Linux, Wireshark we Python-y öwreniň

Kiberhowpsuzlyk, kompýuter ulgamlarynda we torlarynda ýerleşýän maglumatlaryň birugsat girilmezliginden bitewiligini, gizlinligini we elýeterliligini üpjün etmek üçin işlenip düzülen amallary, tehnologiýalary we amallary öz içine alýar.

Indiki kiberhowpsuzlyk hünärmeni bolmak üçin syýahatyň

Koprak oka →

Kali Linux-dan A-dan Z kursuna çenli etiki hakerleri öwreniň

Internetiň ösmegi bilen, kiber jenaýatlary ýaly. Häzirki wagtda jenaýatçylar (a.

Etiki haker, ulgam howpsuzlygyndan aýlanyp geçmek we zyýanly hakerler tarapyndan ulanylyp bilinjek gowşak nokatlary/aýlaw deşiklerini tapmak üçin kompýuter we maglumat howpsuzlygy işgärleri tarapyndan ýerine ýe

Koprak oka →

Ultimate White Hat Hacker 2018 bukjasy bilen etiki hakerleri öwreniň

Etiki hakeriň esaslaryny we ösen düşünjelerini öwreniň; “Ultimate White Hat Hacker 2018” bukjasy bilen gara şlýapa hakerleri tarapyndan ulanylýan gurallary we hileleri 67 sagatdan gowrak türgenleşik bilen özleşdiriň, bu bolsa ahlak taýdan döwmekde karýeraňyzy ösdürer.

Bu topbakdaky okuw, ak

Koprak oka →

Super ölçegli etiki haker kursy bilen kepillendirilen Pentester boluň

Etiki haker, dürli giriş synag usullaryny ulanyp, kompýuter ulgamlarynyň howpsuzlygyna baha berýän adam. Giriş synagy (köplenç ruçka synagy diýlip atlandyrylýar), hakerler olary tapyp we peýdalanyp bilmezden ozal peýdalanylýan gowşak ýerleri kesgitlemek üçin kompýuter ulgamyny, tor ýa-da web prog

Koprak oka →

Linux-da kök hökmünde VLC Media pleýerini nädip gurmaly we işletmeli

VLC erkin we açyk çeşme kross platformasy multimediýa pleýer, kodlaýjy we işleýän akymdyr. Ol ýerdäki iň meşhur (we iň köp ulanylýan) media pleýer.

Käbir görnükli aýratynlyklary multimediýa faýllarynyň hemmesine diýen ýaly goldawy öz içine alýar, şeýle hem Audio CD, VCD we DVD-leri goldaýar

Koprak oka →

RHEL, CentOS we Fedora-da gurnalan paketleriň sanawynyň 3 usuly

Ulgam dolandyryjysynyň birnäçe wezipelerinden biri, ulgamyňyzda gurlan/elýeterli programma üpjünçilik paketlerini yzarlamakdyr, birnäçe çalt buýruklary öwrenip we/ýa-da ýatda saklap bilersiňiz.

Bu makalada, CentOS, RHEL we Fedora paýlamalarynda gurlan dürli rpm paketlerini dört dürli usul b

Koprak oka →

Geleşik: Bu 8 kurslyk bukjadan A-dan Z-a çenli etiki döwmegi öwreniň

Internetiň köpelmegi bilen maglumat howpsuzlygy girdejili IT pudagyna öwrüldi. Hakerleriň ýollaryny bilmek, kompýuter ulgamlaryňyzy we torlaryňyzy diňleýjilerden we zyýanly maglumat ogrularyndan goramagyň esasy usulydyr.

“Ethical Hacking A to Z” bukjasy bilen iň täze howpsuzlyk usullaryny,

Koprak oka →