Ebook: Täze başlanlar üçin Awk başlamak boýunça gollanma bilen tanyşdyrmak

Linux ulgamynyň dolandyryjysy hökmünde, köp gezek çykyşlary dürli buýruklardan dolandyrmak we üýtgetmek, birnäçe setiri süzmek arkaly çykyşyň bir bölegini görkezmek üçin zerur ýagdaýlara duçar bolarsyňyz. Bu amal, süzgüç diýlip atlandyrylýan Linux programmalarynyň ýygyndysyny ulanyp, tekst süzgüj

Koprak oka →

Awk programmirleme dilini ulanyp skriptleri nädip ýazmaly - 13-nji bölüm

“Awk” seriýasynyň başyndan 12-nji bölüme çenli, buýruk setirinde we gabyk skriptlerinde kiçi Awk buýruklaryny we programmalaryny ýazýarys.

Şeýle-de bolsa, Awk, edil Shell ýaly terjime edilen dil, şonuň üçin bu seriýanyň başyndan başlap başdan geçirenlerimiz bilen, Awk ýerine ýetirip boljak

Koprak oka →

Awk-da akymlara gözegçilik jümlelerini nädip ulanmaly - 12-nji bölüm

Şu wagta çenli açan ähli Awk mysallarymyzy gözden geçireniňizde, käbir şertlere esaslanan tekst süzgüç amallarynyň başyndan başlap, akym gözegçiliginiň beýany şol ýerde ýerleşýär.

Koprak oka →

Awk-a gabyk üýtgeýjilerini ulanmaga nädip rugsat bermeli - 11-nji bölüm

Gabyk skriptlerini ýazanymyzda, adatça skriptlerimize Awk amallary ýaly beýleki kiçi programmalary ýa-da buýruklary goşýarys. Awk meselesinde, gabykdan Awk amallaryna käbir bahalary geçirmegiň ýollaryny tapmalydyrys.

Bu, Awk buýruklarynyň içindäki gabyk üýtgeýjilerini ulanmak arkaly amala a

Koprak oka →

Awk gurlan üýtgeýjileri nähili ulanmalydygyny öwreniň - 10-njy bölüm

Awk aýratynlyklarynyň bölümini açanymyzda, seriýanyň bu bölüminde Awk-da gurlan üýtgeýjiler düşünjesini öwreneris. Awk-da ulanyp boljak üýtgeýjileriň iki görnüşi bar, bular; ulanyjy kesgitlän üýtgeýjiler, 8-nji bölümde we içerki üýtgeýänler.

Koprak oka →

Awk üýtgeýjileri, san aňlatmalaryny we belleme operatorlaryny nädip ulanmalydygyny öwreniň - 8-nji bölüm

Awk buýruk seriýasy tolgundyrýar, öňki ýedi bölümde Linux-da käbir esasy tekstleri ýa-da simli süzgüçleri ýerine ýetirmek üçin özleşdirmeli Awk-yň käbir esaslaryny öwrenipdik.

Bu bölümden başlap, has çylşyrymly tekst ýa-da süzgüçli amallary dolandyrmak üçin Awk-iň öňdäki ýerlerine çümeris.

Koprak oka →

Linux-da STDIN-den awk girişini nädip okamaly - 7-nji bölüm

“Awk” gurallar seriýasynyň öňki bölümlerinde giriş ýazgylaryny esasan bir faýldan (lardan) okaýardyk, ýöne STDIN-den giriş okamak isleseňiz näme bolar?

Awk seriýasynyň 7-nji bölüminde, bir faýldan giriş okamagyň ýerine beýleki buýruklaryň çykyşyny süzüp boljak birnäçe mysallara serederis. Koprak oka →

Linux-da Awk bilen indiki buýrugy nädip ulanmaly - 6-njy bölüm

Awk seriýasynyň bu altynjy bölüminde, Awka beren ähli galan nagyşlaryňyzy we aňlatmalaryňyzy taşlamagy, ýerine indiki giriş setirini okamagyňyzy isleýän indiki buýrugyny ulanmaga serederis.

indiki buýrugy, buýruk ýerine ýetirişinde wagt ýitirýän ädimler diýip ý

Koprak oka →

Linux-da Awk bilen goşma aňlatmalary nädip ulanmaly - 5-nji bölüm

Tutuşlygyna alnanda, bir şertiň ýerine ýetirilendigini ýa-da ýokdugyny barlanda ýönekeý sözlemlere seredýäris. Belli bir ýagdaýy barlamak üçin bir sözlemden has köp ulanmak isleseňiz näme etmeli?

Bu makalada, tekst ýa-da setirler süzülende ýagdaýy barlamak üçin goşma aňlatmalar diýlip atlan

Koprak oka →

Linux-da Awk bilen deňeşdirme operatorlaryny nädip ulanmaly - 4-nji bölüm

Tekstiň hataryndaky san ýa-da setir bahalary bilen iş salyşanyňyzda, deňeşdirme operatorlaryny ulanyp tekst ýa-da setirleri süzmek Awk buýruk ulanyjylary üçin amatly bolýar.

“Awk” seriýasynyň bu bölüminde deňeşdirme operatorlaryny ulanyp teksti ýa-da setirleri nädip süzüp biljekdigiňize göz

Koprak oka →