Ösüş - Linux buýruklarynyň ösüşini görkez (cp, mv, dd, tar)

Öň Coreutils Viewer diýlip atlandyrylýan Ösüş, häzirki wagtda ulgamda ýerine ýetirilýän grep we ş.m. ýaly esasy buýruklary gözleýän we göçürilen maglumatlaryň göterimini görkezýän ýeňil C buýrugy, diňe Linux we Mac OS X operasiýa ulgamlarynda işleýär.

Mundan başga-da, çak edilýän wagt we ge

Koprak oka →

AMP - Linux terminaly üçin Vi/Vim ylhamlanan tekst redaktory

Amp ýeňilleşdirilen, ýeňilleşdirilen doly görnüşli Vi/Vim bolup, häzirki zaman tekst redaktory üçin zerur bolan esasy aýratynlyklary birleşdirýär.

Tmux we Alacritty ýaly terminal emulýatorlary bilen gaty gowy birleşýän nol konfigurasiýa, plugin ýok we terminal esasly ulanyjy interfeýsi. Amp

Koprak oka →

2020-nji ýylda Linux üçin iň oňat 16 açyk wideo wideo pleýer

Ses we wideo häzirki dünýäde görýän maglumat paýlaşmagyň iki umumy çeşmesidir. Goý, islendik önümi neşir etsin, ýa-da ägirt uly jemgyýetiň arasynda haýsydyr bir maglumatlary paýlaşmagyň zerurlygy, ýa-da toparda birleşmegiň ýa-da bilim paýlaşmagyň (meselem, onlaýn sapaklarda görşümiz ýaly) ses we

Koprak oka →

Linux OS adyny, ýadro wersiýasyny we maglumatlary nädip barlamaly

Enjamyňyzda işleýän Linux wersiýaňyzy, paýlaýyş adyňyzy we ýadro wersiýaňyzy bilmegiň birnäçe usuly bar, belki-de ýadyňyzda ýa-da barmaklaryňyzyň ujunda bolmagy mümkin käbir goşmaça maglumatlar bar.

Şonuň üçin täze Linux ulanyjylary üçin bu ýönekeý, ýöne möhüm gollanmada size buýruk ulgamyn

Koprak oka →

Bir gutyndaky gabyk - Web brauzeri arkaly Linux SSH terminalyna giriň

“Shell In A Box” (shellinabox diýilýär) Markus Gutşke tarapyndan döredilen web esasly terminal emulýatory. Belli bir portda web esasly SSH müşderisi hökmünde işleýän içerki web serweri bar we islendik AJAX/JavaScript we CSS- ulanyp, Linux Server SSH Shell-i uzakdan dolandyrmak we dolandyrmak

Koprak oka →

ONLYOFFICE resminamalaryny burç bilen nädip birleşdirmeli

Angular, ýerli ykjam programmalary gurmak we Linux, Windows we macOS üçin iş stoly gurnalan programmalary döretmek üçin giňden ulanylýan TypeScript esasly erkin we açyk çeşme programma üpjünçiligini döretmek çarçuwasydyr.

Burç esasly programmalary işläp düzseňiz we işledýän bolsaňyz, ONLYOF

Koprak oka →

Dünýädäki iň meşhur operasiýa ulgamlary

Gysgaça: Bu makala dünýäde iň meşhur we giňden ulanylýan operasiýa ulgamlarynyň käbirini öwrenýär.

Haýsydyr bir kompýuter, Macbook smartfony, planşet ýa-da islendik akylly enjam ulanan bolsaňyz (bu gollanmany okanyňyzdan soň şeýle bolmagy mümkin) operasiýa ulgamy bilen aragatnaşy

Koprak oka →

Collectl: Öňdebaryjy Linux öndürijilik hasabat guraly

Linux ulgam dolandyryjysynyň iň möhüm borjy, dolandyrýan ulgamynyň ýagdaýynyň gowydygyna göz ýetirmekdir. Linux ulgam administratorlary üçin htop ýaly ulgamda proseslere gözegçilik etmäge we görkezmäge kömek edip biljek köp gural bar, ýöne bu gurallaryň hiç biri kollektiw bilen bäsleşip bilmez. Koprak oka →

Nmon Tool bilen Linux ulgamynyň işleýşine nädip gözegçilik etmeli

Linux üçin gaty aňsat ulanylýan öndürijilik gözegçilik guralyny gözleýän bolsaňyz, Nmon buýruk setiri programmasyny gurmagy we ulanmagy maslahat berýärin.

Nmon gysga (Ngel's Monitor), başda IBM tarapyndan AIX ulgamlary üçin işlenip düzülen we soňra Linux platformasyna göçürilen doly interak

Koprak oka →

Linux-da Disk I/O öndürijiligine gözegçilik etmek üçin iň oňat gurallar

Gysgaça: Bu gollanmada, Linux serwerlerinde disk I/O işjeňligini (öndürijiligini) gözegçilikde saklamak we düzetmek üçin iň oňat gurallary ara alyp maslahatlaşarys.

Linux serwerinde gözegçilik etmek üçin esasy öndürijilik ölçegi, Linux serweriniň birnäçe tarapyna, esasanam diskde

Koprak oka →