Linux-da Apache web serwerini dolandyrmak üçin peýdaly buýruklar

Bu gollanmada, dörediji ýa-da ulgam dolandyryjysy hökmünde bilmeli we bu buýruklary eliňizde saklamaly iň köp ulanylýan Apache (HTTPD) hyzmat dolandyryş buýruklaryny suratlandyrarys. Systemd we SysVinit üçin buýruklary görkezeris.

Aşakdaky buýruklaryň kök ýa-da sudo ulanyjysy hökmünde ýerin

Koprak oka →

LAMP - Apache, PHP, MariaDB we PhpMyAdmin-i OpenSUSE-de guruň

LAMP ýygyndysy Linux operasiýa ulgamyndan, Apache web serwer programma üpjünçiliginden, MySQL maglumat bazasyny dolandyryş ulgamyndan we PHP programma dilinden ybarat. LAMP, dinamiki PHP web programmalaryna we web sahypalaryna hyzmat etmek üçin ulanylýan programma üpjünçiligi. P-iň PHP ýerine Per

Koprak oka →

RHEL paýlamalarynda LAMP bilen WordPress-i nädip gurmaly

WordPress açyk çeşme we mugt blog ýazmak programmasy we MySQL we PHP ulanyp işlenip düzülen dinamiki CMS (Mazmuny dolandyryş ulgamy).

Onda üçünji tarap plaginleri we mowzuklary bar. WordPress häzirki wagtda internetde elýeterli iň meşhur blog platformalarynyň biridir we ýer ýüzünde millionl

Koprak oka →

Linux-da Apache CouchDB 2.3.0 nädip gurmaly

Apache CouchDB, NoSQL bilen açyk çeşme resminama gönükdirilen maglumat bazasy - MySQL, PostgreSQL we Oracle-da görjek maglumat bazasy shemasy, tablisalar, hatarlar we ş.m. ýok. CouchDB, web brauzerinden HTTP arkaly girip boljak resminamalar bilen maglumatlary saklamak üçin JSON ulanýar. CouchDB i

Koprak oka →

Ubuntu-da Apache Tomcat-y nädip gurmaly

Java serwer sahypasyny kodlamagy ýa-da Java hyzmatlaryny öz içine alýan web sahypalaryny işletmek isleseňiz, Apache Tomcat ulanyp bilersiňiz. Apache Software Foundation tarapyndan çykarylan açyk çeşme web serweri we servlet konteýner.

Tomcat, öz web serweri bilen özbaşdak önüm hökmünde ulan

Koprak oka →

RHEL 8-de Apache, MySQL/MariaDB we PHP-ni nädip gurmaly

Bu gollanmada, RHEL 8 ulgamynda LAMP stack - Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP-ni nädip gurmalydygyny öwrenersiňiz. Bu gollanma, RHEL 8 abunalygyňyzy eýýäm açdyňyz we ulgamyňyza kök girip bilersiňiz diýip çaklaýar.

1-nji ädim: Apache web serwerini guruň

1. Ilki bilen, “Apache” web s

Koprak oka →

Apache web serwerindäki ähli wirtual hostlary nädip sanawlamaly

Apache wirtual host konfigurasiýasy bir serwerde birnäçe web sahypasyny işletmäge mümkinçilik berýär, şol bir Apache web serwerinde birden köp web sahypasyny işledip bilersiňiz. Diňe web sahypalaryňyzyň her biri üçin täze wirtual host konfigurasiýasyny döredýärsiňiz we web sahypasyna hyzmat edip

Koprak oka →

Apache GUI guralyny ulanyp, Apache web serwerini nädip dolandyrmaly

Apache Web Server açyk çeşmesi, baý modullary we aýratynlyklary sebäpli häzirki wagtda internetde iň meşhur HTTP serwerlerinden biridir we esasy platformalarda we operasiýa ulgamlarynda diýen ýaly işläp bilýär.

Windows platformalarynda, Linux-da WAMP ýa-da XAMPP ý

Koprak oka →

CentOS 8/7-de Apache Tomcat 9-y nädip gurmaly we sazlamaly

Apache Tomcat (öň Jakarta Tomcat ady bilen tanalýardy), Java faýllaryny aňsatlyk bilen işletmäge mümkinçilik berýän arassa Java HTTP serwerini üpjün etmek üçin Apache gaznasy tarapyndan işlenip düzülen açyk çeşme web serweri bolup, Tomcat Apache ýaly adaty serwer däl ýa-da Nginx, sebäbi esasy mak

Koprak oka →

RHEL we CentOS-da Apache üçin Mod_GeoIP nädip gurmaly

Mod_GeoIP, Apache web serwerine gelýänleriň IP adresiniň geografiki ýerleşişini almak üçin ulanyp boljak Apache modulydyr. Bu modul, gelýänleriň ýurduny, guramasyny we ýerleşýän ýerini kesgitlemäge mümkinçilik berýär. Geo mahabat hyzmaty, maksatly mazmun, spam bilen göreş, galplygy ýüze çykarmak,

Koprak oka →