“Shell” skriptlerinde aýlaw üçin nädip ulanmalydygyny öwreniň

Programmirleme dillerinde, aýlawlar möhüm komponentler bolup, belli bir şert ýerine ýetirilýänçä kody gaýtalap gaýtalamak isleseňiz ulanylýar.

Baş skriptde aýlawlar birmeňzeş rol oýnaýar we programmirleme dillerindäki ýaly gaýtalanýan meseleleri awtomatlaşdyrmak üçin ulanylýar.

Baş sk

Koprak oka →

Baş-it - Scriptazgylaryňyza we lakamlaryňyza gözegçilik etmek üçin baş çarçuwasy

Bash-bu, awtokomplýasiýa, mowzuklar, lakamlar, adaty funksiýalar we başgalar bilen gelýän Baş 3.2+ üçin Baş buýruklary we skriptleri. Gündelik işiňiz üçin gabyk skriptlerini we ýörite buýruklary ösdürmek, goldamak we ulanmak üçin peýdaly çarçuwany hödürleýär.

Her gün Baş gabygyny ulanýan bo

Koprak oka →

Peýdaly Linux buýruk setiri Baş gysga ýollary

Bu makalada islendik Linux ulanyjysy üçin peýdaly bolan Baş buýruk setiriniň birnäçe gysga ýollaryny paýlaşarys. Bu gysga ýollar, ozal ýerine ýetirilen buýruklara girmek we işlemek, redaktor açmak, buýruk setirindäki teksti redaktirlemek/pozmak, kursory herekete getirmek, buýrukdaky amallary dola

Koprak oka →

jm-shell - lyokary maglumat beriji we ýöriteleşdirilen baş gabygy

jm-shell mugt açyk çeşme, kiçi, ýokary habarly we ýöriteleşdirilen Baş gabygy, bu size gabyk işjeňligiňiz barada köp maglumatlary berýär, şeýle hem ulgam ýüküniň ortaça derejesi, noutbuklaryň/kompýuterleriň batareýa ýagdaýy we käbir peýdaly ulgam maglumatlary. has köp.

Möhümi, diňe taryh fa

Koprak oka →

CentOS/RHEL-de Baş awtoulagy tamamlamagy nädip gurmaly we işletmeli

Baş (Bourne Again Shell), şübhesiz, ol ýerdäki iň meşhur Linux gabygy, köp Linux paýlanyşynda deslapky gabykdygyna geň däl. Iň özüne çekiji aýratynlyklaryndan biri, içindäki\awtomatik gutarmak goldawydyr.

Käwagt TAB gutarmagy diýilýär, bu aýratynlyk buýruk gurluşyny aňsatlyk bilen tamamlama

Koprak oka →

Linux-da täsirli baş skriptleri ýazmak üçin 10 peýdaly maslahat

Işleri awtomatlaşdyrmak, täze ýönekeý kömekçi enjamlary/gurallary ösdürmek üçin ulgam dolandyryşy, ýöne käbirleri.

Bu makalada täsirli we ygtybarly baş skriptleri ýazmak üçin 10 sany peýdaly we amaly maslahat paýlaşarys we olar aşakdakylary öz içine alýar:

1. Teswirleri elmydama skri

Koprak oka →

Vim redaktoryny Linux-da Bash-IDE edip nädip etmeli

IDE (Toplumlaýyn Ösüş Daşky gurşawy), programmistiň öndürijiligini ýokarlandyrmak üçin bir programmada gaty zerur programma üpjünçiligini we komponentlerini hödürleýän programma üpjünçiligi. IDE-ler programmaçylara programmalary ýazmaga, üýtgetmäge, düzmäge, ýerleşdirmäge we düzetmäge mümkinçilik

Koprak oka →

Linux Terminal Prompt-da baş reňkleri we mazmuny nädip sazlamaly

Häzirki wagtda “Bash” häzirki zaman Linux paýlanyşlarynyň köpüsinde (hemmesi bolmasa) esasy gabykdyr. Şeýle-de bolsa, terminaldaky tekst reňkiniň we gyssagly mazmunyň bir distrodan beýlekisine üýtgeşik bolup biljekdigine göz ýetiren bolmagyňyz mümkin.

Has oňat elýeterlilik ýa-da ýönekeý isl

Koprak oka →

Powerline - Vim redaktoryna we Baş terminalyna güýçli ýagdaýlar we teklipler goşýar

“Powerline”, “Python” -da işlenip düzülen we “bash”, “zsh”, “tmux” we başga-da köp programmalar üçin status setirlerini hödürleýän “Vim” redaktory üçin ajaýyp status plaginidir.

Koprak oka →

rbash - Amaly mysallar bilen düşündirilen çäklendirilen baş gabyk

Linux Shell iň özüne çekiji we güýçli GNU/Linux bilen işleýän guraldyr. X-ny goşmak bilen ähli programma gabykdan gurlupdyr we Linux gaby şeýle bir güýçli welin, tutuş Linux ulgamyny takyk dolandyryp bolýar. Linux gabygynyň beýleki tarapy, ulgam buýrugyny ýerine ýetireniňizde, netijesini bilmezde

Koprak oka →