Ösüş - Linux buýruklarynyň ösüşini görkez (cp, mv, dd, tar)

Öň Coreutils Viewer diýlip atlandyrylýan Ösüş, häzirki wagtda ulgamda ýerine ýetirilýän grep we ş.m. ýaly esasy buýruklary gözleýän we göçürilen maglumatlaryň göterimini görkezýän ýeňil C buýrugy, diňe Linux we Mac OS X operasiýa ulgamlarynda işleýär.

Mundan başga-da, çak edilýän wagt we ge

Koprak oka →

Linux OS adyny, ýadro wersiýasyny we maglumatlary nädip barlamaly

Enjamyňyzda işleýän Linux wersiýaňyzy, paýlaýyş adyňyzy we ýadro wersiýaňyzy bilmegiň birnäçe usuly bar, belki-de ýadyňyzda ýa-da barmaklaryňyzyň ujunda bolmagy mümkin käbir goşmaça maglumatlar bar.

Şonuň üçin täze Linux ulanyjylary üçin bu ýönekeý, ýöne möhüm gollanmada size buýruk ulgamyn

Koprak oka →

FirewallD-ni RHEL, Rocky & AlmaLinux-da nädip sazlamaly

Net-filtr hemmämiziň bilşimiz ýaly Linux-da gorag diwary. Firewalld tor zolaklaryny goldaýan diwar diwarlaryny dolandyrmak üçin dinamiki daemondyr. Öňki wersiýasynda RHEL & CentOS iptables-i paket süzgüç çarçuwasy üçin daemon hökmünde ulanýardyk.

Fedora, Rocky Linux, CentO

Koprak oka →

Nmon Tool bilen Linux ulgamynyň işleýşine nädip gözegçilik etmeli

Linux üçin gaty aňsat ulanylýan öndürijilik gözegçilik guralyny gözleýän bolsaňyz, Nmon buýruk setiri programmasyny gurmagy we ulanmagy maslahat berýärin.

Nmon gysga (Ngel's Monitor), başda IBM tarapyndan AIX ulgamlary üçin işlenip düzülen we soňra Linux platformasyna göçürilen doly interak

Koprak oka →

Linux-da Disk I/O öndürijiligine gözegçilik etmek üçin iň oňat gurallar

Gysgaça: Bu gollanmada, Linux serwerlerinde disk I/O işjeňligini (öndürijiligini) gözegçilikde saklamak we düzetmek üçin iň oňat gurallary ara alyp maslahatlaşarys.

Linux serwerinde gözegçilik etmek üçin esasy öndürijilik ölçegi, Linux serweriniň birnäçe tarapyna, esasanam diskde

Koprak oka →

Iň köp ulanylýan Linux buýruklary

Linux programmistleriň we yzygiderli ulanyjylaryň arasynda iň meşhur Operasiýa ulgamy (OS). Meşhurlygynyň esasy sebäplerinden biri, buýruk setiriniň ajaýyp goldawydyr. Linux operasiýa ulgamyny diňe buýruk setiri interfeýsi (CLI) arkaly dolandyryp bileris. Bu bize birnäçe tabşyryk bilen çylşyrymly

Koprak oka →

Linux ulanyjylarynyň psacct ýa-da acct Gurallary bilen işine gözegçilik ediň

psacct ýa-da acct ikisi hem ulanyjylaryň Linux ulgamynda alyp barýan işlerine gözegçilik etmek üçin açyk çeşme. Bu kömekçi enjamlar fonda işleýär we her ulanyjynyň ulgamyňyzdaky işjeňligini we haýsy çeşmeleriň sarp edilýändigini yzarlaýar.

Bu gurallary hut özüm kompaniýamyzda ulanýardym, iş

Koprak oka →

25 Mugt açyk programma üpjünçiligi 2021-nji ýylda tapdym

2021-nji ýylda tapan iň oňat 25 mugt we açyk çeşme programma üpjünçiliginiň sanawyny paýlaşmagyň wagty geldi. Bu programmalaryň käbiri 2021-nji ýylda ilkinji gezek çykmandygy sebäpli täze bolup bilmez, ýöne olar täze we maňa kömek etdi. Paýlaşmak ruhunda, bu programmalaryň käbiri hem peýdaly bola

Koprak oka →

Terminalda Linux serweriniň geografiki ýerleşişini nädip tapmaly

Bu makalada açyk API-ler we buýruk setirinden ýönekeý baş skript ulanyp, uzakdaky Linux ulgamynyň IP adresi geografiki ýerleşişini nädip tapmalydygyny görkezeris.

Internetde, her serwerde gönüden-göni serwere ýa-da şol serwere tor trafigini iberýän marşrutizatoryň üsti bilen köpçülige açyk

Koprak oka →

Linux-da Apache web serwerini dolandyrmak üçin peýdaly buýruklar

Bu gollanmada, dörediji ýa-da ulgam dolandyryjysy hökmünde bilmeli we bu buýruklary eliňizde saklamaly iň köp ulanylýan Apache (HTTPD) hyzmat dolandyryş buýruklaryny suratlandyrarys. Systemd we SysVinit üçin buýruklary görkezeris.

Aşakdaky buýruklaryň kök ýa-da sudo ulanyjysy hökmünde ýerin

Koprak oka →