ONLYOFFICE resminamalaryny burç bilen nädip birleşdirmeli

Angular, ýerli ykjam programmalary gurmak we Linux, Windows we macOS üçin iş stoly gurnalan programmalary döretmek üçin giňden ulanylýan TypeScript esasly erkin we açyk çeşme programma üpjünçiligini döretmek çarçuwasydyr.

Burç esasly programmalary işläp düzseňiz we işledýän bolsaňyz, ONLYOF

Koprak oka →

Diňe ONFFICE resminamalary üçin öz plaginiňizi nädip döretmeli

Gysgaça: Bu makalada, ONLYOFFICE Docs üçin öz pluginiňizi nädip döretmelidigini we 7.2 wersiýasyndan başlap resmi plagin bazarynda nädip çap etmelidigini öwrenersiňiz.

PDF faýllaryna göz aýlaýar we öwürýär we ş.m.

Şeýle-de bolsa, ONLYOFFICE-i has güýçli etmegiň usuly bar. B

Koprak oka →

ONLYOFFICE resminamalary üçin iň gowy 5 açyk çeşme pluginleri

Ofis programma üpjünçiligi diňe tekst ýazmak, elektron tablisalarynda hasaplamalar we maglumatly çykyşlar döretmek üçin niýetlenendir öýdýän bolsaňyz, ýalňyşýarsyňyz. Käbir ofis otaglary adaty ofis işlerinden has köp zady etmäge ukyply.

Iň görnükli mysallaryň biri, Linux we Windows serwerle

Koprak oka →

LibreOffice 6.0.4-i RHEL/CentOS/Fedora we Debian/Ubuntu/Linux Mint-da guruň

LibreOffice, Linux, Windows we Mac üçin açyk çeşme we gaty güýçli şahsy öndürijilik ofis toplumy bolup, söz resminamalary, maglumatlary gaýtadan işlemek, elektron tablisalary, görkeziş, çyzgy, Kalk, Matematika we başgalar üçin aýratynlyklara baý funksiýalary üpjün edýär.

“LibreOffice” häzir

Koprak oka →

ONLYOFFICE - Toparyňyzyň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin doly web esasly ofis we öndürijilik toplumy

ONLYOFFICE, Microsoft Office 365 we Google Apps üçin açyk çeşme alternatiwasyny üpjün etmek üçin işlenip düzülen ofis we öndürijilik toplumy. Korporatiw platforma gurmak üçin üç sany esasy komponent birikdirildi:

ONLYOFFICE Resminamalar serweri, beýlekiler bilen bir hatarda MS Office we Ope

Koprak oka →

Linux üçin iň köp ulanylýan Microsoft Office alternatiwalary

Islendik operasiýa ulgamynda öndürijilik, şübhesiz, platforma ýasap ýa-da döwüp biljek iň möhüm zatlaryň biridir, ýerine ýetiriş esasy zat - dogry edilse, kärhana uýgunlaşmagy gysga wagtda amala aşyrylar.

Linux häzirki wagtda umumy sarp ediji we işewürlik bazarynda Windows üçin iň amatly al

Koprak oka →

Apache OpenOffice 4.1.2 çykdy - RedHat we Debian esasly paýlamalara guruň

Apache OpenOffice, Linux, Windows we Mac üçin iň meşhur we açyk çeşme programma toplumy bolup, söz gaýtadan işlemek, elektron tablisalary, prezentasiýa, çyzgylar, maglumat bazasy, formula we başgalar üçin ulanylýar. “OpenOffice”, takmynan 41 dilde işleýän kompaniýalar, öýler we gözleg merkezleri

Koprak oka →

Linux-da FreeOffice 2018-i nädip gurmaly

FreeOffice, söz prosessorly, elektron tablisasy we şahsy we täjirçilik maksatly programma üpjünçiligi we DOCX, PPTX, XLS, PPT ýaly ähli faýl formatlary bilen üpjün edilen Microsoft Office toplumyna ajaýyp alternatiw bolan doly mugt we doly aýratynlykly ofis toplumy. , DOK. Şeýle hem, LibreOffice

Koprak oka →

Linux-da Diňe ONFFICE resminamalary bilen resminamalary nädip ýazmaly

Resminamalaryň hyzmatdaşlygy, bir resminamada bir wagtyň özünde işleýän köp adamyň tejribesi hökmünde häzirki zaman tehnologiki taýdan ösen döwürde hakykatdanam möhümdir. Resminama hyzmatdaşlygy gurallaryny ulanyp, ulanyjylar günüň dowamynda biri-birine e-poçta goşundylaryny ibermezden resminamad

Koprak oka →

Debian we Ubuntu-da ONLYOFFICE resminamalaryny nädip gurmaly

Faýly sinhronlamak we paýlaşmak platformasyny ulanýan bolsaňyz we onlaýn redaktirleme aýratynlyklaryny goşup, onuň işleýşini giňeltmek isleseňiz, Diňe ONLYOFFICE Docs-a synanyşmaly.

ONLYOFFICE Docs, onlaýn “Cloud”, “SharePoint” ýa-da “ONLYOFFICE” toparlary bolsun, onlaýn redaktorlaryny öz s

Koprak oka →