Bir gutyndaky gabyk - Web brauzeri arkaly Linux SSH terminalyna giriň

“Shell In A Box” (shellinabox diýilýär) Markus Gutşke tarapyndan döredilen web esasly terminal emulýatory. Belli bir portda web esasly SSH müşderisi hökmünde işleýän içerki web serweri bar we islendik AJAX/JavaScript we CSS- ulanyp, Linux Server SSH Shell-i uzakdan dolandyrmak we dolandyrmak

Koprak oka →

Dünýädäki iň meşhur operasiýa ulgamlary

Gysgaça: Bu makala dünýäde iň meşhur we giňden ulanylýan operasiýa ulgamlarynyň käbirini öwrenýär.

Haýsydyr bir kompýuter, Macbook smartfony, planşet ýa-da islendik akylly enjam ulanan bolsaňyz (bu gollanmany okanyňyzdan soň şeýle bolmagy mümkin) operasiýa ulgamy bilen aragatnaşy

Koprak oka →

Iň köp ulanylýan Linux buýruklary

Linux programmistleriň we yzygiderli ulanyjylaryň arasynda iň meşhur Operasiýa ulgamy (OS). Meşhurlygynyň esasy sebäplerinden biri, buýruk setiriniň ajaýyp goldawydyr. Linux operasiýa ulgamyny diňe buýruk setiri interfeýsi (CLI) arkaly dolandyryp bileris. Bu bize birnäçe tabşyryk bilen çylşyrymly

Koprak oka →

Disk - Linux-da reňkli disk giňişligini ulanmagy görkeziň

Geçen makalamyzda, Linux ulgamynda faýl ulgamynyň disk giňişliginiň ulanylyşyny habar bermek üçin df (disk faýl ulgamy) programmasyny nädip ulanmalydygyny düşündirdik. Şol bir maksat bilen, ýöne disk diýilýän has owadan çykyş bilen başga bir ajaýyp peýdany tapdyk.

Disk, Linux-da disk giňişl

Koprak oka →

zstd - “Facebook” tarapyndan ulanylýan çalt maglumatlary gysmak algoritmi

Zstandard (zstd hem diýilýär) erkin açyk çeşme, has gowy gysyş gatnaşygy bolan çalt real wagt maglumatlary gysmak programmasy, Facebook tarapyndan işlenip düzüldi. C-de ýazylan ýitgisiz gysyş algoritmi (Java-da täzeden durmuşa geçirilýär) - şeýlelik bilen ýerli Linux programmasy.

Zerur bola

Koprak oka →

Goto - Awto-gutarmak goldawy bilen çaltlaşdyrylan kataloglara geçiň

Golaýda bir makalada Linux gabygynda uzyn ýollar üçin gysga ýollary döretmek üçin gural bolan Gogo hakda gürleşdik. Gogo, halaýan kataloglaryňyzy gabygyň içinde bellik etmegiň ajaýyp usuly bolsa-da, onuň bir esasy çäklendirmesi bar; awto-gutarmak aýratynlygy ýok.

Aboveokardaky sebäbe görä,

Koprak oka →

Darkstat - Web esasly Linux tor trafik analizatory

Darkstat, tor trafigini ele alýan, ulanylyşyna degişli statistikany hasaplaýan we HTTP hasabatyna hyzmat edýän, platforma, ýeňil, ýönekeý, real wagt tor statistika guralydyr.

  • Deflate gysyş funksiýasy bilen integrirlenen web-serwer.
  • Göçme, bir sapakly we täsirli web esas

    Koprak oka →

Vifm - Linux üçin Vi Keybindings bilen buýruk esasly faýl dolandyryjysy

Geçen makalamyzda Linux ulgamlary üçin iň oňat 13 faýl dolandyryjysynyň sanawyny jemledik, olaryň köpüsi grafiki ulanyjy interfeýsi (GUI) esaslanýar. Youöne diňe buýruk setir interfeýsini (CLI) ulanýan Linux paýlanyşyňyz bar bolsa, size tekst esasly faýl dolandyryjysy gerek. Bu makalada size Vifm

Koprak oka →

Cloud Commander - Brauzer arkaly Linux faýly we programmalaryny dolandyrmak üçin web faýl dolandyryjysy

“Cloud Commander” (cloudcmd) ýönekeý açyk çeşme, konsol we redaktor goldawy bilen adaty, ýöne peýdaly platforma web faýl dolandyryjysy.

JavaScript/Node.js-da ýazylan we serweri dolandyrmaga we islendik kompýuterden, ykjam ýa-da planşetden brauzerdäki faýllar, kataloglar we programmalar bile

Koprak oka →

pyDash - Web esasly Linux öndürijiligine gözegçilik guraly

pydaş ýeňil Django plus Chart.js. Synag edildi we aşakdaky esasy Linux paýlamalarynda işledilip bilner: CentOS, Fedora, Ubuntu, Debian, Arch Linux, Raspbian we Pidora.

Linux PC/serwer çeşmelerine CPU, RAM, tor statistikasy, onlaýn ulanyjylary goşmak bilen amallar we ş.m. gözegçilik etmek üç

Koprak oka →