OpenSUSE-de PhpPgAdmin bilen PostgreSQL nädip gurmaly

PostgreSQL (köplenç “Postgres” diýlip atlandyrylýar) ygtybarly, aýratynlyk berkligi we ýokary öndürijilik üçin gurlan güýçli, erkin we açyk çeşme, doly aýratynlykly, ýokary giňelýän we platforma obýektiw baglanyşyk bazasy ulgamy.

PostgreSQL Linux ýaly ähli esasy

Koprak oka →

LAMP - Apache, PHP, MariaDB we PhpMyAdmin-i OpenSUSE-de guruň

LAMP ýygyndysy Linux operasiýa ulgamyndan, Apache web serwer programma üpjünçiliginden, MySQL maglumat bazasyny dolandyryş ulgamyndan we PHP programma dilinden ybarat. LAMP, dinamiki PHP web programmalaryna we web sahypalaryna hyzmat etmek üçin ulanylýan programma üpjünçiligi. P-iň P

Koprak oka →

OpenSUSE-de LEMP - Nginx, PHP, MariaDB we PhpMyAdmin guruň

LEMP ýa-da Linux, Engine-x, MySQL we PHP stack, Nginx HTTP serweri we MySQL/MariaDB maglumat bazasy dolandyryş ulgamy bilen işleýän PHP esasly web programmalaryny işletmek üçin Linux operasiýa ulgamynda gurlan açyk çeşme programma üpjünçiliginden ybaratdyr.

Bu gollanma, OpenS

Koprak oka →

Ubuntu 18.04-de Nginx, MariaDB 10 we PHP 7 bilen WordPress guruň

WordPress 5 ýakynda Gutenberg redaktory ýaly käbir esasy üýtgeşmeler bilen çykdy. Okyjylarymyzyň köpüsi muny öz serwerinde synap görmek isläp bilerler. Siziň üçin bu gollanmada Ubuntu 18.04-de LEMP bilen WordPress 5 gurmakçy.

Bilmeýän adamlar üçin LEMP Linux, Nginx, MyS

Koprak oka →

Debian 9-da Nginx, MariaDB 10 we PHP 7 bilen WordPress guruň

WordPress 5 ýakynda çykdy we ony öz Debian serwerinde synap görmek isleýänler üçin ýönekeý we gönümel gurnama gollanmasyny taýýarladyk.

LEMP - Nginx - ýeňil web serweri, MariaDB - meşhur maglumatlar bazasy serweri we PHP 7 ulanarys.

  1. Debian 9 minimal gurnama

    Koprak oka →

RHEL 8-de Nginx, MySQL/MariaDB we PHP-ni nädip gurmaly

TecMint okyjylarynyň köpüsi LAMP hakda bilýär, ýöne Apache web serwerini ýeňil agramly Nginx bilen çalyşýan LEMP ýygyndysyndan az adam habarly. Her web serweriniň oňaýly we zyýanly taraplary bar we haýsysyny ulanmagy saýlajakdygyňyza bagly.

Bu gollanmada, RHEL 8 ulgamynd

Koprak oka →

RHEL 8-de Apache, MySQL/MariaDB we PHP-ni nädip gurmaly

Bu gollanmada, RHEL 8 ulgamynda LAMP stack - Linux, Apache, MySQL/MariaDB, PHP-ni nädip gurmalydygyny öwrenersiňiz. Bu gollanma, RHEL 8 abunalygyňyzy eýýäm açdyňyz we ulgamyňyza kök girip bilersiňiz diýip çaklaýar.

1-nji ädim: Apache web serwerini guruň

1. Ilki bile

Koprak oka →

CentOS/RHEL 8/7-de PHP we MariaDB bilen Lighttpd-i nädip gurmaly

Lighttpd, beýleki web serwerleri bilen deňeşdirilende ýadyň az ulanylmagy bilen çalt kritiki gurşaw üçin döredilen açyk çeşme, ygtybarly, çalt, çeýe we has optimal web serweridir.

CPU-da täsirli dolandyryş bilen bir serwerde 10,000-e çenli baglanyşygy dolandyryp bilýär

Koprak oka →

Nginx-de PHP-FPM ýagdaýyny nädip işletmeli we gözegçilikde saklamaly

PHP-FPM (FastCGI Prosess Dolandyryjysy), islendik ululykdaky web sahypalary, esasanam ýokary traffigi alýan saýtlar üçin peýdaly birnäçe goşmaça aýratynlyklar bilen üpjün edilýän alternatiw PHP FastCGI durmuşa geçirişidir.

Adatça LEMP (Linux Nginx MySQL/MariaDB PHP) staka

Koprak oka →

Linux-da düzülen we gurnalan PHP modullaryny nädip sanawlamaly

Linux ulgamyňyza birnäçe PHP giňeltmelerini ýa-da modullaryny gurnan bolsaňyz we belli bir PHP modulynyň gurnalandygyny ýa-da ýokdugyny anyklamaga synanyşýan bolsaňyz, ýa-da Linux ulgamyňyzda gurlan PHP giňeltmeleriniň doly sanawyny almak isleýärsiňiz.

Bu makalada, Linux

Koprak oka →