Ract/CentOS 8/7 we Fedora 30-da Cacti (Network Monitoring) guruň

Cacti guraly, açyk çeşme web esasly tor gözegçiligi we IT biznesi üçin ulgam gözegçiligi grafiki çözgüdi. Cacti, ulanyja RRDtool ulanyp, maglumatlaryň grafiklerini döretmek üçin yzygiderli aralykda hyzmatlary saýlamaga mümkinçilik berýär. Adatça, disk meýdançasy we ş.m. ýaly ölçegleriň wagt seriý

Koprak oka →

Linux üçin iň köp ýaýran tor port belgileri

Hasaplamakda we beýlekilerde TCP/IP we UDP torlarynda port, adatça belli bir hyzmat ýa-da kompýuterde işleýän programma üçin berlen logiki salgydyr. Operasiýa ulgamyndaky belli bir hyzmata trafigi gönükdirýän baglanyşyk nokady. Portlar programma üpjünçiligine esaslanýar we adatça öý eýesiniň IP a

Koprak oka →

Web brauzeriňizde Tor toruny nädip gurmaly we ulanmaly

Gizlinlik onlaýn meselesi uly bir meselä öwrülýär we alada bildirýän internet ulanyjylary bir sebäbe görä webde anonim gezmek üçin täsirli usullary ýa-da gurallary yzygiderli gözleýärler.

Anonim gezelenç etmek bilen, kimdigiňizi, nirä birikýändigiňizi ýa-da haýsy sahypalara girýändigiňizi h

Koprak oka →

Woof - Linux-da ýerli ulgamyň üstünden faýllary aňsatlyk bilen çalyşyň

Woof (Web Teklip Bir Faýl üçin gysga) kiçi ýerli tordaky öý eýeleriniň arasynda faýl paýlaşmak üçin ýönekeý programma. Belli bir faýla belli bir gezek hyzmat edip bilýän (deslapky bir gezek) we soň bolsa ýatyrylýan kiçijik HTTP serwerinden durýar.

Woüňi ulanmak üçin ony diňe bir faýlda çagy

Koprak oka →

WonderShaper - Linux-da toruň giňligini çäklendirmek üçin gural

Wondershaper, Linux-da tor geçirijiligini çäklendirmäge mümkinçilik berýän kiçijik baş skriptdir. Trafik gözegçiligini sazlamak üçin arka tarapy hökmünde tc buýruk setiri programmasyny ulanýar. Linux serwerinde geçirijilik giňligini dolandyrmak üçin amatly gural.

Iň ýokary göçürip alyş tizl

Koprak oka →

“Cisco Networking & Cloud Computing” kepillendiriş bukjasyny alyň

AISRATMAK: Bu ýazgy şahamça baglanyşyklaryny öz içine alýar, ýagny satyn alanyňyzda komissiýa alýarys.

Tor in engineeringenerçiligi we bulut hasaplamagy boýunça hünär hünäri isleýärsiňizmi? Payingokary aýlykly iş üçin talap edilýän tehniki endiklerden käbirini almak isleýärsiňizmi? Hawa bol

Koprak oka →

Linux-da iperf3 Tool ulanyp, toruň geçirişini nädip barlamaly

iperf3 mugt açyk çeşme, real wagt tor geçiriş ölçeglerini ýerine ýetirmek üçin platforma buýruk setiri esasly programma. IP torlarynda iň ýokary ýetip bolýan geçirijilik giňligini barlamak üçin güýçli gurallaryň biridir (IPv4 we IPv6 goldaýar).

“Iperf” bilen wagt, bufer we TCP, UDP, SCTP ýa

Koprak oka →

TCPflow - Linux-da tor traffigini derňäň we düzediň

TCPflow, Linux ýaly Unix ýaly ulgamlarda tor trafigini seljermek üçin erkin, açyk çeşme, güýçli buýruk setiri. TCP birikmelerinden alnan ýa-da geçirilen maglumatlary ele alýar we protokol derňewine we düzedişlerine mümkinçilik berýän peýdaly formatda soňraky derňew üçin faýlda saklaýar.

Asl

Koprak oka →

Linux-da tor ulanylyşyny derňemek üçin peýdaly geçirijilik gözegçilik gurallary

Linux toruň zolakly ulanylyşyna gözegçilik etmekde kynçylyk çekýärsiňizmi? Kömek gerekmi? Toruň haýallaşmagyna sebäp bolýan zatlara düşünmek ýa-da toruňyza göz aýlamak üçin toruňyzda bolup geçýän zatlary göz öňüne getirip bilmek möhümdir.

Bu makalada, Linux ulgamynda tor ulanylyşyny seljerm

Koprak oka →

CentOS 6.10 Netinstall - Tor gurmak boýunça gollanma

CentOS, RedHat Enterprise maşgalasyndan iň meşhur we giňden ulanylýan Linux paýlanyşy. Bu CentOS 6.10 çykarylyşy, Red Hat Enterprise Linux 6.10 ýokarky goýberilişine esaslanýar, näsazlyklary düzetmek, täze funksiýalar we täzelenmeler.

Gurluşdan ýa-da ýokary derejeden öň üýtgeşmeler barada g

Koprak oka →