Ubuntu-da UrBackup [Serwer/Müşderi] ätiýaçlyk ulgamyny guruň

Uptiýaçlyk nusgalar islendik operasiýa ulgamynyň aýrylmaz bölegidir. Ulgamyň çökmegi ýa-da bir zadyň nädogry bolmagy sebäpli, maglumatlaryň möhüm nusgalarynyň elmydama elýeterli bolmagyny üpjün edýärler.

Faýllary we kataloglary ätiýaçlandyrylmaly müşderileri goşmaga mümkinçilik berýän web i

Koprak oka →

Ubuntu Linux-da uniwersal media serwerini nädip gurmaly

Universal Media Server (UMS), platforma we mugt DLNA laýyk, HTTP (lar) PnP Media serweri bolup, oýun ýaly häzirki zaman enjamlaryň arasynda şekil, wideo we ses ýaly multimediýa faýllaryny paýlaşmak ýaly birnäçe mümkinçilikleri üpjün edýär. konsollar, akylly telewizorlar, Blu-ray pleýerler, Roku e

Koprak oka →

SSH-den Ytalk bilen ygtybarly şahsy söhbetdeşlik serwerini nädip sazlamaly

Ytalk, UNIX gepleşik programmasyna meňzeş mugt köp ulanyjy söhbetdeşlik programmasy. “Ytalk” -yň esasy artykmaçlygy, köp birikmäge mümkinçilik berýär we bir wagtyň özünde islendik sanly ulanyjy bilen aragatnaşyk gurup bilýär.

Bu makalada, her bir gatnaşyjy üçin söhbetdeşlik serwerine ygtyba

Koprak oka →

Terminalda Linux serweriniň geografiki ýerleşişini nädip tapmaly

Bu makalada açyk API-ler we buýruk setirinden ýönekeý baş skript ulanyp, uzakdaky Linux ulgamynyň IP adresi geografiki ýerleşişini nädip tapmalydygyny görkezeris.

Internetde, her serwerde gönüden-göni serwere ýa-da şol serwere tor trafigini iberýän marşrutizatoryň üsti bilen köpçülige açyk

Koprak oka →

Linux-da Apache web serwerini dolandyrmak üçin peýdaly buýruklar

Bu gollanmada, dörediji ýa-da ulgam dolandyryjysy hökmünde bilmeli we bu buýruklary eliňizde saklamaly iň köp ulanylýan Apache (HTTPD) hyzmat dolandyryş buýruklaryny suratlandyrarys. Systemd we SysVinit üçin buýruklary görkezeris.

Aşakdaky buýruklaryň kök ýa-da sudo ulanyjysy hökmünde ýerin

Koprak oka →

“Siege Benchmarking” guraly bilen synag web serwerlerini ýükläň

Web sahypaňyzyň ýa-da programmaňyzyň geljekdäki ösüşini meýilleşdirmek üçin stres wagtynda web serweriňiziň näçe traffigi dolandyryp biljekdigini bilmek zerurdyr. Gabaw diýilýän gural ulanyp, serweriňizde ýük synagyny geçirip we ulgamyňyzyň dürli ýagdaýlarda nähili işleýändigini görüp bilersiňiz.

Koprak oka →

mStream - Linux üçin şahsy aýdym-saz akym serweri

mStream mugt, açyk çeşme we platforma arkaly şahsy aýdym-saz akym serweri bolup, ähli enjamlaryňyzyň arasynda saz sinhronlamaga we akdyrmaga mümkinçilik berýär. NodeJS bilen ýazylan ýeňil aýdym-saz akym serwerinden durýar; aýdym-sazyňyzy öý kompýuteriňizden islendik enjama, islendik ýere akdyrmak

Koprak oka →

DCP - Peer-to-Peer Network ulanyp, Linux hostlarynyň arasynda faýllary geçiriň

Adamlar köplenç torda faýllary göçürmeli ýa-da paýlaşmaly bolýarlar. Köpümiz maşynlaryň arasynda faýl geçirmek üçin scp ýaly gurallary ulanmaga öwrenişdik. Bu gollanmada, tordaky öý eýeleriniň arasynda faýllary göçürmäge kömek edip biljek başga bir gural - Dat Copy (dcp) gözden geçireris.

D

Koprak oka →

Merkezleşdirilen tanamak üçin OpenLDAP serwerini nädip gurmaly

Directoryeňil kataloglara giriş protokoly (gysgaça LDAP), pudak standarty, ýeňil, katalog hyzmatlaryna girmek üçin giňden ulanylýan protokollar toplumy. Katalog hyzmaty, ulanyjylar, toparlar, enjamlar, e-poçta salgylary, telefon belgileri, göwrümler we beýleki köp sanly zatlar ýaly gündelik zatla

Koprak oka →

Önüm serwerinde Node.js programmalaryny işletmek üçin PM2 nädip gurmaly

PM2, içerki ýük balanserli Node.js üçin mugt açyk çeşme, ösen, täsirli we platforma önümçilik derejeli iş dolandyryjysy. Linux, MacOS we Windows-da işleýär. Programma gözegçiligini, mikro-hyzmatlary/amallary netijeli dolandyrmagy, toparlary re modeimde işlemegi, programmalaryň ajaýyp başlamagyny

Koprak oka →