AMP - Linux terminaly üçin Vi/Vim ylhamlanan tekst redaktory


Amp ýeňilleşdirilen, ýeňilleşdirilen doly görnüşli Vi/Vim bolup, häzirki zaman tekst redaktory üçin zerur bolan esasy aýratynlyklary birleşdirýär.

Tmux we Alacritty ýaly terminal emulýatorlary bilen gaty gowy birleşýän nol konfigurasiýa, plugin ýok we terminal esasly ulanyjy interfeýsi. Amp, şeýle hem, Vim tarapyndan ylhamlanan modal, klawiatura bilen dolandyrylýan interfeýsi goldaýar we teksti çalt üýtgetmegi we redaktirlemegi üpjün edýär.

 • Faýl tapyjy - Ansat, takyk gabat gelýän algoritm ulanyp, faýllary çalt indeksleýär we gözleýär we git bukjalaryna ähmiýet bermeýär.
 • Easyönekeý hereket - Gaýtalanýan düwmelerden çalt kursor hereketi.
 • Nyşan bökmek - Häzirki buferiň içindäki islendik synpa, forma ýa-da usul kesgitlemesine geçiň.
 • Çeýe açar kartalary - täze, adaty makroslara köp sanly içerki buýruklary döredip bilýän YAML esasly açar kartalary.

 1. Ulgamda pasly programmirleme dili gurulmalydyr.
 2. Bu baglylyklar libxcb, openssl, zlib, cmake we python3 paketleri ulgamda gurlan bolmaly.

Amp tekst redaktoryny Linux-da nädip gurmaly

Çeşmeden AMP Tekst redaktoryny gurmak üçin ilki bilen aşakdaky buýrugy ulanyp, degişli Linux paýlanyşyna görkezilen baglylyklary gurmaly.

$ sudo apt-get git libxcb1-dev libssl-dev zlib1g-dev cmake python3  [On Debian/Ubuntu]
# yum install git libxcb openssl-devel zlib-devel cmake python3   [On CentOS/RHEL]
# dnf install git libxcb openssl-devel zlib-devel cmake python3   [On Fedora]

Requiredhli zerur baglylyklar gurlansoň, indi github ammaryndan AMP deslapky kody klonlap, aşakdaky buýruklary ulanyp gurup bilersiňiz.

$ git clone https://github.com/jmacdonald/amp.git
$ cd amp
$ ls
$ cargo install amp

Arch Linux-da görkezilişi ýaly AUR ammaryndan AMP gurup bilersiňiz.

$ git clone https://aur.archlinux.org/amp.git
$ cd amp
$ makepkg -isr

Linux-da Amp tekst redaktoryny nädip ulanmaly

Amp-a başlamazdan ozal nädip taşlamalydygyny öwrenmek gowy tejribe. Adaty tertipde AMP-den çykmak üçin Q ýa-da (Shift + q) ýazyň.

Indi görkezilişi ýaly AMP tekst redaktory bilen täze faýllary açyp ýa-da döredip bilersiňiz.

$ amp tecmint.txt

Amp ulanyp faýl açanyňyzdan soň, tekst girizmek üçin i basyň we faýldaky üýtgeşmeleri saklamak üçin Esc düwmesini basyň.

Has giňişleýin maglumat we ulanmak, şeýle hem konfigurasiýa opsiýalary üçin amp resminamalaryna serediň.

Amp entek ilkinji günlerinde, entek goşulmaly käbir aýratynlyklar bar. Şeýle-de bolsa, birnäçe kadadan çykmalar bilen gündelik ulanmak üçin ajaýyp. Synap görüň we aşakdaky teswir bölümi arkaly bu hakda pikirleriňizi paýlaşyň.