Giňişleýin göçürme - Linux-da faýllary göçüreniňizde ösüşi görkezýär


Advanced-Copy gaty meňzeş, ýöne asyl cp buýrugynyň we mv gurallarynyň azajyk üýtgedilen wersiýasy.

Cp buýrugynyň bu üýtgedilen görnüşi, uly faýllary bir ýerden başga ýere göçürmek bilen tamamlanjak umumy wagt bilen birlikde ösüş setirini goşýar.

Bu goşmaça aýratynlyk, esasanam uly faýllary göçürmek bilen örän peýdalydyr we bu ulanyja göçürme prosesiniň ýagdaýy we näçe wagt gerekdigi barada düşünje berýär.

Linux-da Advanced-Copy buýrugyny guruň

“Advanced-Copy” kömekçi programmasyny Linux ulgamlarynda gurmagyň ýeke-täk usuly, ýadro düwmelerini göçürip aljak, ýasaýan, düzýän we faýllary döredýän aşakdaky ýekeje egri buýrugy ulanyp, çeşmelerden gurmakdyr: ./advcpmv/advcp we ./advcpmv/advmv .

# curl https://raw.githubusercontent.com/jarun/advcpmv/master/install.sh --create-dirs -o ./advcpmv/install.sh && (cd advcpmv && sh install.sh)

Gurmak prosesinde aşakdaky ýalňyşlygy alyp bilersiňiz.

checking whether mknod can create fifo without root privileges... configure: error: in `/root/advcpmv/coreutils-9.1':
configure: error: you should not run configure as root (set FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1 in environment to bypass this check)
See `config.log' for more details

Şol ýalňyşlygy düzetmek we curl buýrugyny täzeden işletmek üçin terminalda aşakdaky buýrugy işlediň.

# export FORCE_UNSAFE_CONFIGURE=1
# curl https://raw.githubusercontent.com/jarun/advcpmv/master/install.sh --create-dirs -o ./advcpmv/install.sh && (cd advcpmv && sh install.sh)

Gurmak tamamlanandan soň ./advcpmv/advcp we ./advcpmv/advmv astynda iki sany täze buýruk döredilýär. Faýllary göçüreniňizde ösüş setirini almak üçin asyl cp we mv buýruklaryňyzy şu iki täze buýruk bilen çalyşmaly.

# mv ./advcpmv/advcp /usr/local/bin/cp
# mv ./advcpmv/advmv /usr/local/bin/mv

Bellik: Bu buýruklary adaty ulgam ýollarynda göçürmek islemeýän bolsaňyz, olary ./advcpmv/advcp we ./advcpmv/advmv çeşme katalogyndan işledip bilersiňiz ýa-da görkezilişi ýaly täze buýruklar döredip bilersiňiz .

# mv ./advcpmv/advcp /usr/local/bin/cpg
# mv ./advcpmv/advmv /usr/local/bin/mvg

Faýllary we kataloglary göçüreniňizde Ösüş setirini görkeziň

Faýllary we kataloglary göçüreniňizde öňegidişlik setiriniň hemişe peýda bolmagyny isleseňiz, ~/.bashrc faýlyňyza aşakdaky setirleri goşmaly.

# echo alias cp '/usr/local/bin/advcp -g' >> ~/.bashrc
# echo alias mv '/usr/local/bin/advmv -g' >> ~/.bashrc

Munuň dogry işlemegi üçin ýene-de çykmaly we girmeli bolmaly.

Linux-da Advanced-Copy buýrugyny nädip ulanmaly

Buýruk birmeňzeş, ýeke-täk üýtgeşiklik cp buýrugy bilen\- g ýa-da\- progress-bar opsiýasyny goşmakdyr. “-R” opsiýasy kataloglary yzygiderli göçürmek üçin.

Ine, ösen göçürme buýrugyny ulanyp, göçürmek prosesiniň ekran suratlary.

# cp -gR ubuntu-20.04.3-desktop-amd64.iso /home/tecmint/
OR
# cp -R --progress-bar ubuntu-20.04.3-desktop-amd64.iso /home/tecmint/

Ine, skrinshot bilen mv buýrugynyň mysaly.

# mv --progress-bar Songs/ /data/
OR
# mv -g Songs/ /data/

Rememberadyňyzdan çykarmaň, eger ulanmaly bolsaňyz ýa-da täze ösüş setirinden göwnüňizden turmasa we asyl cp we mv buýruklaryna dolanmak isleseňiz, asyl buýruklar gaýtadan ýazylmaýar. Olara/usr/bin/cp ýa-da/usr/bin/mv arkaly jaň edip bilersiňiz.

Bu täze ösüş çyzgysy aýratynlygy meni gaty haýran galdyrdy, iň bolmanda göçürmegiň işleýiş wagty we nämäniň bolup geçýändigi barada käbir maglumatlary bilerdim.

Şeýle hem halap bilersiňiz:

  • Linux-da faýllary we kataloglary nädip göçürmeli [14 cp buýruk mysallary]
  • pv buýrugyny ulanyp, maglumatlaryň gidişine (Göçürmek/uptiýaçlyk/Kompress) nädip gözegçilik etmeli?

Umuman aýdyp bilerin, jübiňizde bolmagy gaty gowy gural, esasanam buýruk setirinden faýllary göçürmek we geçirmek üçin köp wagt sarp edeniňizde.