Linux üçin iň meşhur SSH müşderileri [Mugt we tölegli]


Gysgaça: SSH ygtybarly uzak aralyklary birikdirmek üçin meşhur uzakdaky protokol. Bu gollanmada Linux üçin iň meşhur SSH müşderilerini öwrenýäris.

SSH (Secure SHell) serwerler we tor enjamlary, şol sanda marşrutizatorlar we wyklýuçateller ýaly uzak enjamlara birikmek üçin iň meşhur we ygtybarly uzak protokollaryň biri.

Yzyna we yzyna iberilen traffigi şifrleýär we uzakdaky sessiýada maglumatlaryň howpsuzlygyny üpjün edýär. SSH IT hünärmenleri, ulgamlar we tor dolandyryjylary, hatda adaty Linux ulanyjylary üçin de-fakto uzak aralyk protokolydyr.

Şeýle hem halap bilersiňiz:

 • OpenSSH serwerini nädip goramaly we berkitmeli
 • Linux-da esasy SSH buýruk ulanylyşy we konfigurasiýasy

Mugt we tölegli wersiýalaryň köpüsi bar. Bu gollanma Linux üçin iň meşhur SSH müşderilerini öwrenýär.

1. PuTTY - SSH we Telnet müşderisi

PuTTY erkin we açyk çeşme SSH we telnet müşderisi bolup, ilki Windows üçin işlenip düzüldi, ýöne soňra Linux we MAC üçin elýeterli boldy. Pult ulanmak aňsat we uzakdan birikmek üçin arassa we ýönekeý UI üpjün edýär.

SSH-den başga-da, telnet & rlogin (ikisi hem howpsuzlyk meselesi sebäpli köneldi) we SFTP protokollaryny ulanyp uzakdan birikmek mümkinçiligini hödürleýär. Mundan başga-da, marşrutizatorlar we wyklýuçateller ýaly enjamlara yzygiderli birikmek üçin bir ýol açýar.

PuTTY, şeýle hem birikme jikme-jikliklerini görkezip täzeden başlamazlyk üçin birikmeleriňizi saklamaga mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

 • 32 bitli we 64 bitli ulgamlar üçin goldaw berýär.
 • PuTTY ýönekeý we ulanyjy üçin amatly interfeýsi bar.
 • SSH, telnet, SFTP, Rlogin we Serial ýaly umumy baglanyşyk protokollaryny goldaýar.
 • SSH1 we SSH2 goldaýar.
 • PuTTY sessiýa konfigurasiýalaryny, hasaba alyş we proksi sazlamalaryny tygşytlaýar.

Şeýle hem halap bilersiňiz:

 • SSH uzakdan birikmek üçin iň oňat 10 PuTTY alternatiwasy
 • Linux-da PuTTY nädip gurmaly
 • Peýdaly PuTTY konfigurasiýa maslahatlary we hileleri

2. SolarWinds PuTTY - Terminal emulýasiýa müşderisi

uzakdan birikmeleri başlatmak üçin web esasly ulanyjy interfeýsini üpjün edýän mugt terminal emulýatory. PuTTY-nyň üstünde gurlup, brauzer esasly interfeýsiniň kömegi bilen birnäçe müşderi sessiýasyny açmaga mümkinçilik berýär.

Daş görnüşi taýdan gaty ýönekeý we ulanyjy üçin amatly. Uzakdan birikmeleri çalt başlap we dürli seanslar bilen baglanyşykly sazlamalary düzüp bilersiňiz.

SolarWinds PuTTY ýeňil we ykjam, hiç hili gurnama zerurlygy ýok. Size zerur zat, arhiwi çykarmak we ony işe girizmek üçin PuTTY ýaly ýerine ýetirip boljak faýly işletmek. Mundan başga-da, ony “Pendrive” ýaly daşarky habar beriş serişdelerinden hem işledip bilersiňiz.

Goldanýan teswirnamalara SSH Faýl geçirmek protokoly (SFTP) girýär.

Esasy aýratynlyklary:

 • SolarWinds PuTTY ulanyp, gurnama zerurlygy ýok.
 • Salgylanan interfeýsiň kömegi bilen konsoldan birnäçe sessiýany yzygiderli dolandyryp bilersiňiz.
 • Baglanyşyk gurlanda, ulanylýan ähli skriptleri awtomatlaşdyryp bolýar.
 • SolarWinds PuTTY-da Windows gözleg integrasiýasy bar, bu ýerde saklanan sessiýalaryňyzy aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.
 • Zähmet çekmek üçin şahsyýetnamalary ýa-da şahsy açarlary islendik sessiýa ýazdyryp bolýar.

3. MobaXterm - Salgylanan SSH müşderisi

MobaXterm uzakdaky işlerini zähmet bilen dolandyrmak isleýän ulanyjylar üçin iň uzakdaky hasaplaýyş gurallarydyr, MobaXterm programma üpjünçileri, IT dolandyryjylary, web administratorlary we beýlekiler üçin bir Windows programmasynda döredilen köp sanly gural we aýratynlyklary hödürleýär.

Bu hasaplaýyş gural gutusy, SSH, RDP, VNC, FTP, grep we penjire stolunyň üstünde işleýän ýeke-täk göçme exe faýlyndaky resynklary öz içine alýan uzakdaky tor gurallaryny üpjün edýär.

Esasy aýratynlyklary:

 • Uzakdan giriş we gözegçilik
 • Şahsyýetnamalar bilen sessiýa tygşytlamak
 • Birnäçe monitor elýeterliligi
 • Faýl geçirmek
 • Uzakdan gözegçilik we dolandyryş
 • Giriş dolandyryşlary we rugsatlar
 • Uzakdan täzelenme we gurnama
 • Gözegçilik

4. Remmina - uzakdaky iş stoly müşderisi

POSIX esasly kompýuter operasiýa ulgamlary bilen işleýän uzakdaky iş stoly müşderisi. Toplumlaýyn we yzygiderli ulanyjy interfeýsi arkaly Remmina birnäçe ulgam protokollaryny goldaýar. Remmina esas hökmünde mugt RDP ulanýar we VNC, SPICE, SSH, XDMCP, X2GO we NX protokollaryny goldaýar.

Esasy aýratynlyklary:

 • Gurallar panelini görkezmek we gizlemek.
 • Penjiräni kiçeldiň.
 • Awto-laýyk penjire.
 • Doly ekran re modeimini üýtgediň.
 • Salgy sahypalaryny üýtgediň.
 • Klawiaturany alyň.
 • Ölçegli tertibi üýtgediň.

5. Howpsuz CRT - SSH we Telnet müşderisi

Ygtybarly CRT, başda CRT ady bilen tanalýan GUI esasly telnet müşderisidir. Indi SSH, RDP, Rlogin we seriýa baglanyşyklaryny goldaýar.

Hasaplaýyş hünärmenleri üçin terminal emulýasiýa hödürleýär we ösen sessiýa dolandyryşy öndürijiligi ýokarlandyrýar, gaýtalanýan meseleleri tertipleşdirýär we wagt tygşytlaýar. Bu terminal emulýasiýa Windows, Mac enjamlary we hatda Linux bilen işleýär.

Bu Linux müşderisi, şeýle hem, bir guramadaky adamlar üçin maglumat tunelini, uzakdan ygtybarly we faýl geçirişini hödürleýär.

Esasy aýratynlyklary:

 • Klawiatura kartasyny hödürleýär.
 • Salgylanan we kafel sessiýalary.
 • Köp seansly redaktirleme mümkinçilikleri.
 • Giňişleýin protokol goldawy (SSH1, SSH3, Rlogin, Telnet we Serial).
 • X11 ugratmak, akylly karta we GSSAPI goldawy ýaly ösen SSH aýratynlyklary.
 • Windows üçin özboluşly menýu we gurallar paneli bilen üpjün edýär.
 • Düzülip bilýän düwme çyzgysyny hödürleýär.
 • skript arkaly meseläni awtomatlaşdyrmaga mümkinçilik berýär.
 • I skript, VBScript, Python we Periscript ýaly skript dillerini goldaýar.

6. Termius - SSH Müşderi we Terminal

Termius, Linux we Windows, Mac, iOS we Android-de gurnap bolýan mugt we tölegli SSH we telnet müşderisidir. Ajaýyp interfeýs bilen gelýär we uzakdaky baglanyşyk talaplaryna laýyk gelýär.

SSH müşderisi parol dolandyryjysy ýaly bulutdaky ygtybarly kümmet arkaly maglumatlary sinhronlaýar we paýlaşýar we iş stoly we jübi telefonlary bilen işleýär. In Engineeringenerçilik we DevOps toparlary dürli serwerleri guramaçylykly toparlarda paýlaşyp bilerler we Termius ulanylanda has çalt gözlemek üçin bellik edip bilerler.

Esasy aýratynlyklary:

 • Esasy ýa-da mugt wersiýa üçin SSH we FTP protokoly.
 • verisiyoleriň hemmesi üçin ýerli parol kassasy.
 • Tölegli wersiýalar üçin bulut bilen şifrlenen kümmet (Pro, Team we Business).
 • Tölegli wersiýalar üçin çäklendirilmedik enjamlara birikmek.
 • Porty ugratmak we ähli wersiýalar üçin baglanyşyk arkaly terminaly paýlaşmak.
 • Bulut we dürli enjamlarda maglumatlaryňyzy sinhronlap boljak bulut sinhron aýratynlygy.

7. Kitti - Terminal emulýatory

Kitty, GPU-çaltlaşdyrylan erkin we açyk çeşme terminal emulýatory. Bu Linux müşderisini Linux we macOS bilen ulanyp bolýar. Kitty GPU goldawyny berýär we Python we C programma dilleriniň garyndysyny ulanýar.

Esasy aýratynlyklary:

 • Giperlink basmak bar.
 • Kitty ady, kody we ýakynda ulanylan interaktiw icunikod nyşanlaryny öz içine alýar.
 • Tekst formatlaýyş aýratynlyklaryny we hakyky reňkini goldaýar.
 • Kitty syçanjygyň goldawyny we köp göçürmek-goýmak buferlerini hödürleýär.
 • Birnäçe penjire we tabulýasiýa plitalaryny üpjün edýär.

8. OpenSSH - Uzakdan birikmek guraly

OpenSSH uzakdan girmek üçin birikdiriş guraly hökmünde SSH protokolyny ulanýar. SSH protokoly, serwer bilen müşderiniň arasyndaky baglanyşygy ogurlamak, gaçmak we başga-da köp hüjümleri ýok etmek üçin ähli traffigi şifrleýär.

SSH Linux müşderisi BSD stilindäki ygtyýarnama esasynda ulanylýar we käbir OpenBSD taslamasyny döredijiler tarapyndan işlenip düzülýär. Ulanyjy açyk SSH gabat gelýän müşderini ulanyp, Windows serwerini we Windows müşderi enjamlaryny birikdirip biler.

OpenSSH toplumynda aýratyn funksiýalary bolan dürli gurallar bar. Uzakdan işlemek üçin OpenSSH SCP, SSH we STFP ulanýar.

Esasy aýratynlyklary:

 • OpenSSH haýal tor baglanyşyklary üçin öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin goşmaça maglumatlary gysmak aýratynlygyny ulanýar.
 • Onda bir gezeklik parollary we açar açarlary goşmak bilen güýçli tanamaklyk bar.
 • SFTP müşderisini we serwer goldawyny hödürleýär.
 • Onuň sazlaşykly aýratynlygy esasy görnüşleri, şifrleri we köne protokollary yzygiderli öçürýär.
 • OpenSSH-de agent ugratmak aýratynlygy bar; ulanyjylaryň tanamaklyk düwmelerini saklamak üçin ulanylýan tanamaklyk agenti.
 • Onda TCP/IP birikmelerini şifrlenen kanal arkaly uzakdaky maşyna ugrukdyrýan port ugradyş aýratynlygy bar.
 • OpenSSH, bozulan paketlerden goramak üçin RSA, ECDSA ýaly güýçli kriptografiýadan ybarat. Bu SSH müşderisi howpsuzlygy ýokarlandyrmak üçin ulanylýan köp sanly esasy görnüşleri we şifrleri hem öz içine alýar.
 • Şeýle hem, açyk çeşme taslamasynda mugt ygtyýarnamany öz içine alýar, ony dürli maksatly, şol sanda täjirçilik maksatly ulanyp bilersiňiz.

Şeýle hem halap bilersiňiz:

 • 5 Iň oňat OpenSSH serweri Iň gowy howpsuzlyk amaly
 • Linux-da OpenSSH serwerini nädip gurmaly we sazlamaly
 • SSH Jump Host ulanyp, uzakdaky serwere nädip girip bolar
 • Linux-da SSH Brute-Force giriş hüjümleriniň öňüni almak üçin 5 iň oňat tejribe

Bu Linux üçin iň meşhur SSH müşderisiniň öňe gidişligi. Her guralda esasy aýratynlyklary belledik, şonuň üçin islegiňize görä ulanmak üçin iň amatly guraly saýlap bilersiňiz.

Mysal üçin, öý serweri ýa-da media merkeziniň ulanmagy üçin SSH Müşderisini gözleýän bolsaňyz, MobaXterm, PuTTY we KiTTY iň amatlysydyr.

Sanawa girizmeli öýdýän peýdaly SSH müşderilerini sypdyrdykmy? aşakdaky teswirlerde paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.