CentOS 7-de cPanel we WHM-ni nädip gurmaly

cPanel, web hosting hyzmatlary üçin belli, iň ygtybarly we içgin täjirçilik dolandyryş paneli. Aýratynlyklara baý we ähli paýlaşylýan, satyjy we işewür hosting hyzmatlaryny we başgalary dolandyrmak üçin güýçli grafiki ulanyjy interfeýsi arkaly ulanylyp bilner.

Web administratorlary üçin web

Koprak oka →

2020-nji ýylda Linux üçin iň oňat 16 açyk wideo wideo pleýer

Ses we wideo häzirki dünýäde görýän maglumat paýlaşmagyň iki umumy çeşmesidir. Goý, islendik önümi neşir etsin, ýa-da ägirt uly jemgyýetiň arasynda haýsydyr bir maglumatlary paýlaşmagyň zerurlygy, ýa-da toparda birleşmegiň ýa-da bilim paýlaşmagyň (meselem, onlaýn sapaklarda görşümiz ýaly) ses we

Koprak oka →

Ract/CentOS 8/7 we Fedora 30-da Cacti (Network Monitoring) guruň

Cacti guraly, açyk çeşme web esasly tor gözegçiligi we IT biznesi üçin ulgam gözegçiligi grafiki çözgüdi. Cacti, ulanyja RRDtool ulanyp, maglumatlaryň grafiklerini döretmek üçin yzygiderli aralykda hyzmatlary saýlamaga mümkinçilik berýär. Adatça, disk meýdançasy we ş.m. ýaly ölçegleriň wagt seriý

Koprak oka →

“Shell” skriptlerinde aýlaw üçin nädip ulanmalydygyny öwreniň

Programmirleme dillerinde, aýlawlar möhüm komponentler bolup, belli bir şert ýerine ýetirilýänçä kody gaýtalap gaýtalamak isleseňiz ulanylýar.

Baş skriptde aýlawlar birmeňzeş rol oýnaýar we programmirleme dillerindäki ýaly gaýtalanýan meseleleri awtomatlaşdyrmak üçin ulanylýar.

Baş sk

Koprak oka →

Uzakdan birikmek üçin iň oňat PuTTY alternatiwalary [SSH müşderileri]

Gysgaça: Bu gollanmada SSH müşderileri üçin iň oňat 10 sany PuTTY alternatiwasyny öwrenýäris.

Putty, ulanyjylara serwerler we marşrutizatorlar we wyklýuçateller ýaly uzak enjamlara girmäge mümkinçilik berýän iň meşhur we giňden ulanylýan SSH we Telnet müşderilerinden biridir. Ula

Koprak oka →

Linux-da bir kär, 2023-nji ýylda yzarlamaly zat

Gysgaça: Bu gollanmada, 2023-nji ýylda we ondan soňky döwürde Linux-da karýerany göz öňünde tutmagyňyzyň sebäplerini öwrenýäris.

Linux geçen ýyl 31 ýaşyny doldurdy, bu ajaýyp syýahatdygyny göz öňüne getirip bilersiňiz. Linuxyň Atasy hökmünde tanalýan Linus Torvaldsyň ýolbaşçylygy

Koprak oka →

Linux OS adyny, ýadro wersiýasyny we maglumatlary nädip barlamaly

Enjamyňyzda işleýän Linux wersiýaňyzy, paýlaýyş adyňyzy we ýadro wersiýaňyzy bilmegiň birnäçe usuly bar, belki-de ýadyňyzda ýa-da barmaklaryňyzyň ujunda bolmagy mümkin käbir goşmaça maglumatlar bar.

Şonuň üçin täze Linux ulanyjylary üçin bu ýönekeý, ýöne möhüm gollanmada size buýruk ulgamyn

Koprak oka →

Linux-da doldurylýan PDF formalaryny döretmek üçin iň oňat gurallar

Gysgaça: Bu makalada Linux-da interaktiw görnüşler diýlip hem bilinýän doldurgyç meýdanlary bolan PDF faýllaryny döretmek üçin ulanyp boljak iň oňat programmalary tapyp bilersiňiz.

Linux-da PDF faýllaryny döretmek we redaktirlemek üçin güýçli gural gerek bolsa, saýlamaly köp prog

Koprak oka →

Bir gutyndaky gabyk - Web brauzeri arkaly Linux SSH terminalyna giriň

“Shell In A Box” (shellinabox diýilýär) Markus Gutşke tarapyndan döredilen web esasly terminal emulýatory. Belli bir portda web esasly SSH müşderisi hökmünde işleýän içerki web serweri bar we islendik AJAX/JavaScript we CSS- ulanyp, Linux Server SSH Shell-i uzakdan dolandyrmak we dolandyrmak

Koprak oka →

Faýl eýeçiligini üýtgetmek üçin 11 Linux Chown buýruk mysallary

Gysgaça: Bu başlangyç gollanmasynda, çown buýrugynyň käbir amaly mysallaryny ara alyp maslahatlaşarys. Bu gollanmany ýerine ýetirensoň, ulanyjylar Linux-da faýl eýeçiligini netijeli dolandyryp bilerler.

Linux-da hemme zat faýl bolup, faýllar, kataloglar, disk diskleri, printerler

Koprak oka →