Linux üçin iň oňat Microsoft toparlarynyň alternatiwalary


Gysgaça: Bu gollanmada, iş akymlaryňyzy tertipleşdirmek we dostlaryňyz we kärdeşleriňiz bilen hyzmatdaşlyk etmek üçin ulanyp boljak Linux üçin iň oňat Microsoft toparlarynyň alternatiwalaryny öwrenýäris.

Microsoft toparlary guramalar, kompaniýalar we firmalar üçin iň ýokary IT gurallaryndan biridir. Bu ösen topar habarlaşma, wideo konferensiýa, ýygnak we hyzmatdaş platforma.

Diňe toparlara baglanyşykda bolmak bilen çäklenmän, telekeçilere platforma hyzmatdaşlygy çözgüdini hem hödürleýär. Telekeçiler we işgärler gyssagly habarlaşma, wideo konferensiýa we iş ýerindäki aragatnaşyklary ýeňilleşdirýän platforma astynda resminama paýlaşmak ýaly aýratynlyklardan lezzet alýarlar.

Şeýle-de bolsa, Linux ulanyjylary üçin Microsoft Toparlar programmasynda kynçylyk döredip biljek kemçilikleri bar. Bu hem size meňzeýän bolsa, indiki bölümimiz Linux üçin iň oňat Microsoft Toparlarynyň alternatiwalaryna sereder.

Alternatiwler köp, köpüsi açyk çeşme bolansoň, ajaýyp gabat gelersiňiz diýip umyt edýäris. Ine, ol ýerdäki Linux ulanyjylary üçin iň oňat Microsoft Toparlarynyň alternatiwalary.

1. Mattermost - Döredijiler üçin hyzmatdaşlyk

Mattermost, Microsoft Toparlarynyň iň oňat alternatiwalarynyň biridir we öz-özüni ýerleşdirýän platforma arkaly has uly gizlinlik isleýänler üçin amatlydyr. Her bir ulanyjy, faýl paýlaşmak, habar taryhyny gözlemek we üçünji tarap programma integrasiýasy ýaly aýratynlyklar bilen öz-özüni alyp barjak onlaýn söhbetdeşlik hyzmatyny döredip biler.

“Mattermost”, şeýle hem, birnäçe DevOps gurallary we iş prosesi bilen bonus hökmünde integrasiýa ukyby bolan döredijiler üçin döredilen açyk çeşme içerki söhbetdeşlik programmasy hökmünde çykyş edýär.

Esasy aýratynlyklary:

 • Ulanyjy üçin amatly interfeýs Mattermosty ýerleşdirmegi we dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar.
 • ackuwaş gabat gelmek ulanyjylara isleglerine baglylykda import, eksport we özleşdirmäge mümkinçilik berýär.
 • Köp dil goldawy bilen ykjam we iş stoly programmalary bilen platforma elýeterliligi.
 • Jenkins, GitLab we Jira-dan gurlan pluginler.
 • Kodlaýjylar we işläp düzüjiler üçin esasy öndürijilik aýratynlyklary.
 • DevOps gurallary bilen birleşýär.
 • Plaginler, goşmaçalar we goşmaça giňeltmeler bilen indiki derejeli özleşdirme.

2. Sim - ygtybarly hyzmatdaşlyk platformasy

Sim, Microsoft toparlaryna ygtybarly we açyk çeşme, platforma alternatiwasydyr. “Elektron” esasly programma, ses, tekst, surat, aýdym-saz we wideo habarlaryny alyş-çalyş etmäge mümkinçilik berýän şifrlenen gyssagly habarlaşma bilen ajaýyp platforma programmasyny üpjün edýär.

Şeýle hem, ygtybarly şifrlenen kanallar arkaly maşgala, dostlar we kärdeşler bilen gürleşmek mümkinçiligi bolan şifrlenen topar söhbetdeşlikleri üçin “Wire” bil baglap bilersiňiz. Daşarky hyzmatdaşlyk bilen faýl paýlaşmak, ahyrky şifrlemek arkaly üpjün edilen ähli kanallar bilen hem mümkindir.

Esasy aýratynlyklary:

 • -okary kesgitli topar jaňlary ajaýyp aragatnaşyk hilini hödürleýär.
 • Söhbetler we jaňlar üçin ahyrky şifrlemek bilen ýokary howpsuzlyk.
 • Iş we şahsy gepleşikler üçin birnäçe profil döretmek ukyby.
 • Aýratyn taslamalar ýa-da toparlar üçin söhbetdeşlik otaglaryny dörediň.
 • Işjeň we hereketsiz profiller üçin bellikler bilen ýagdaýy barlaýjy.

3. Rocket.Chat - Topar aragatnaşyk platformasy

Sanawdaky beýleki programmalaryň köpüsi ýaly, “Rocket.Chat” hem şuňa meňzeş hyzmatdaşlyk aýratynlyklary bolan Microsoft toparlaryna açyk çeşme alternatiwasydyr. Başlaýanlar üçin “Rocket.Chat” programma tarapyndan üpjün edilýän öz-özüni we bulut esasly hosting bilen köp esasly ulanyjy opsiýalaryny işleýär. Meňzeşlikler, täsirli gatnaşmak üçin ýeke-täk habarlaşma bilen @mentions ýaly aýratynlyklary öz içine alýar.

Şeýle-de bolsa, “Rocket.Chat” batyrlygy elýeterlilik we özleşdirmek bilen baglanyşykly umumy abraýyna eýe. “Roketa” ulanyp, “omnichannel” aýratynlygy arkaly bar bolan web sahypasyny ýa-da sosial media platformalaryny çalyşýarsyňyz ýa-da redaktirlärsiňiz.

Esasy aýratynlyklary:

 • Birnäçe ulanyjynyň arasynda göni habarlaşma mümkinçilikleri.
 • Aýratyn meseleler ýa-da hereketler üçin iki basgançakly barlamak prosesi bilen ýokary howpsuzlyk derejesi.
 • Ekrany paýlaşmak bilen ösen wideo konferensiýany goldaýar.
 • Toparlar, şahslar we bildirişler üçin agzalmagy ulanmak.
 • Ulanyjynyň gatnaşygyny seljermek üçin iş paneli.
 • Saýlamak opsiýasy elipbiý tertibini ýa-da soňky işjeňligi ulanyp gepleşikleri gözlemäge mümkinçilik berýär.
 • MS Terjime, dilleriň arasyndaky hyzmatdaşlyga mümkinçilik berýän topar habarlaryny we söhbetleri terjime etmäge kömek edýär.

4. Ulaltmak - Wideo konferensiýa platformasy

Gowy sebäplere görä, Zoom iň meşhur wirtual ýygnak programmalarynyň biri bolmagynda galýar. Ilki bilen, ýakynlaşdyrmak ulanmak aňsat, sebäbi birnäçe düwmä basmak wideo konferensiýasyny çalt gurmaga kömek edýär.

Zoom, şeýle hem, wideo konferensiýa programmasy bilen gabat gelýän 1000-den gowrak programma bilen ösen programma integrasiýasyny hödürleýär. Şeýle aýratynlyk, ulanyjylaryň Microsoft ýa-da Microsoft däl ulanyjy bolup bilýän köp platformaly wirtual ýygnak üçin Zoom-y ideallaşdyrýar.

Esasy aýratynlyklary:

 • ordingazga almak we ýatda saklamak üçin opsiýa, soň gözden geçirip bilersiňiz.
 • Derrew habarlaşma we wideo konferensiýa aýratynlygy.
 • Wideo dowamlylygy bilen mugt hyzmatdaşlyk meýilnamasy.
 • 1000-den gowrak programma bilen birikýär.
 • Wirtual ýygnaklar üçin wirtual fon.
 • Topary has gowy utgaşdyrmak we hyzmatdaşlyk etmek üçin tagtanyň aýratynlygy.
 • Premium aýratynlyklaryny açmak üçin abuna ýazylmagyny talap edýär.
 • Duşuşyga gatnaşmazdan ozal wideo konferensiýa programmasyny talap edýär.

5. Element - Howpsuz hyzmatdaşlyk we habarlaşma programmasy

Element, Matrix platformasyna esaslanýan ösen ygtybarly hyzmatdaşlyk we topar habarlaşma programmasy bolup, toparlara gyssagly habarlaşma, wideo, sesli jaňlar we faýl paýlaşmasy arkaly hyzmatdaşlyga kömek edýär.

“Matrix” esasly, “Element” sanly özygtyýarlylygy üpjün etmek we beýleki bulut üpjün edijilerine däl-de, deslapky hosting ýerleşdirmäge mümkinçilik bermek üçin merkezleşdirilmedikdir. Gysgaça aýdylanda, “Matrix” gurluşy ulanyjylara platforma iş ýerlerinde hyzmatdaşlyk etmek üçin kärhana derejesindäki goşmaçalardan lezzet almak üçin SaaS wersiýasyny hödürleýär.

Esasy aýratynlyklary:

 • Matrisa esasynda merkezleşdirilmedik gurluş.
 • Mugt ahyrky şifrlenen ses we wideo habarlaşma.
 • Bulut we deslapky hosting üçin goldaw.
 • Slack we Microsoft Toparlary, beýleki programmalar bilen köpri gurmak arkaly integrasiýa opsiýasy.
 • Kärhanalar üçin ulanyjy üçin amatly SaaS çözgüdi.
 • VoIP (Internet üsti bilen ses protokoly) jaňlaryna internet arkaly rugsat berýär.
 • Ulanyjylar üçin hakyky wagt hyzmatdaşlygy.

6. Jami - “Peer-to-Peer” ses we wideo konferensiýa platformasy

Jami (Öň GNU Ring ýa-da SFLphone ady bilen tanalýardy) Microsoft-yň Skype-yny ýakynlaşdyrýan merkezleşdirilmedik açyk çeşme. Açyk çeşme programmasy Linux ulanyjylaryna berk ahyrky şifrlemek, çäklendirilmedik paýlaşma, köp platformaly we köp dilli goldaw ýaly aýratynlyklar bilen doly erkin çözgütden peýdalanmaga mümkinçilik berýär.

Jami, şeýle hem, internet ulanyp, islendik ýere VoIP jaňlaryna jogap bermek ýa-da jaň etmek üçin elýeterli SIP müşderi hasaplary bilen Skype çalyşmagy hökmünde özüni görkezýär.

Esasy aýratynlyklary:

 • Merkezleşdirilmedik hyzmatdaşlygyň gurluşy.
 • Ekrany paýlaşmak bilen ösen wideo konferensiýa.
 • Söhbetler, faýllar we ýagdaýlar üçin ýöriteleşdirilen göçürip almak opsiýasy.
 • Tanyşdyryş gurallary bilen hakyky wagt söhbetdeşligi.
 • Sesli jaňlar, wideo konferensiýalary we faýl paýlaşmagy üçin ahyrky şifrlemek.
 • Bütin programma üçin E2E şifrlemek, ony gizlinlik üçin amatly alternatiwa edýär.
 • Köp dilde goldawly köp platformaly programma.
 • Goşmaça SIP hasaplary üçin rugsat berýär.

7. Google Meet - Onlaýn wideo jaňlar, duşuşyklar we konferensiýa

“Google Meet” wideo konferensiýa guraly bolup, e-poçta ýa-da senenama çakylygy arkaly ýygnaklara göni girmegi aňsatlaşdyrýar. Bu gural öň “Hangouts Meet” ady bilen tanalýardy.

Esasy aýratynlyklary:

 • Iň köp ýüz gatnaşyjy bilen duşuşmak üçin mugt wideo konferensiýa çagyryşlaryny aňsatlaşdyrýar.
 • Resminamalary, suratlary we wideolary ekranda paýlaşmaga mümkinçilik berýär.
 • Duşuşyk ýer eýeleriniň gatnaşyjylary aýyrmaga ýa-da sesini çykarmaga hukugy bar.
 • Google-yň sözleýiş tanamak we tehnologiýa bilen işleýän göni ýazgylary awtomatlaşdyrdy, birine hakyky wagtda bellik almaga mümkinçilik berdi.
 • Duşuşyk wagty tölegsiz 60 minuda çenli wagt berýär.
 • Saýlawlar arkaly diňleýjileriň pikirlerini we gatnaşmagyny aňsatlaşdyrýar.
 • Gmail-den ýygnaklara goşulyp bolýar.

8. Brosix - Howpsuz gyssagly habarlaşma programmasy

Brosix birnäçe programma arkaly işewürlikde şifrlenen real wagt aragatnaşygyny üpjün edýär. Howpsuzlygy kepillendirýän gyssagly habarlaşma programma üpjünçiligi, sebäbi bu guralyň doly gözegçiligini berýän şifrlenen topar ulgamynda işleýär.

Esasy aýratynlyklary:

 • Şifrlenen faýl paýlaşmagyna, ekrany paýlaşmaga we ses we wideo jaňlaryna mümkinçilik berýär.
 • Dolandyryş panelinden göçürip alyp boljak aýlyk işjeňlik gündelik arhiwini düzýär.
 • Torda birnäçe administrator bar.
 • 3000-den gowrak integrasiýa, web programmalary, ykjam we iş stoly bar.

9. Cisco Webex toparlary

Bu, köp funksiýaly we ulanmak aňsat bolan wideo we ses konferensiýasy çagyryş programmasy. “Webex” toparlary faýl paýlaşmagy, wideo ýygnaklaryny, tagtada tagtada jaň etmegi we şeýlelik bilen netijeliligi üpjün edýär.

Esasy aýratynlyklary:

 • Toparyňyz bilen ulanmak we hyzmatdaşlyk etmek aňsat.
 • Duşuşyklary ýazga almagy aňsatlaşdyrýar we ýazgylary derrew berýär.
 • Toparyň bilelikde beýni hüjümi üçin tagtasy bar.
 • 1000-e çenli gatnaşyjynyň wideo jaňlaryna mümkinçilik berýär.
 • Mugt ekran we faýl paýlaşmagy hödürleýär.
 • Google we Microsoft senenamalary bilen aňsat birleşýär.

10. Pumble - Mugt söhbetdeşlik we hyzmatdaşlyk programmasy

Pumble, toparlaryň gündelik aragatnaşygyna mümkinçilik berýän we e-poçtalaryň aşa köp ulanylmagyny azaltmagy maksat edinýän hakyky wagtlaýyn hyzmatdaşlyk guralydyr. Brauzerde işleýän onlaýn gural, ýöne amatly bolar ýaly iş stoluňyza ýa-da telefonyňyza gurnap bilersiňiz.

Esasy aýratynlyklary:

 • Pumble Windows, Android, Mac, Linux, IO we hatda Web üçin hem elýeterlidir.
 • Müşderiňiz ýa-da iş ýerleriňize çäklendirilen ygtyýar berýän üçünji taraplar bilen aragatnaşyk saklamaga kömek edýän myhman giriş aýratynlygy bar.
 • Mugt meýilnamasy, çäklendirilmedik ulanyjylary we söhbetdeşlik taryhyny hödürleýär.
 • Maglumatlaryň iň ýokary howpsuzlygyny we gizlinligini üpjün edýär.
 • Tölegli meýilnama bilen bir ulanyja çäksiz ammar we mugt meýilnama bilen 10 Gb hödürleýär.

11. GoTo duşuşygy - Web konferensiýa programma üpjünçiligi

GoToMeeting, bir platformada interaktiw söhbetdeşlik we wideo ýygnaklarynyň iň gowularyny hödürleýän ösen ýygnak aýratynlyklary bolan guraldyr.

Esasy aýratynlyklary:

 • Wideo-slaýd mümkinçiligi, gatnaşyjylara prezentasiýalary görmegi we ulanmagy aňsatlaşdyrýar; Mundan başga-da, düşürilen slaýdlary aňsatlyk bilen PDF-e göçürip alyp bolýar.
 • Onda her toparyň agzasy üçin ýokary hilli wideo we ses kepillendirýän ýygnak diagnostikasy bar.
 • “Lastpass Integration” başga bir satyjy goşmazdan parollary we MFA-ny, Mutli-faktor tassyklamasyny aňsat dolandyrmaga mümkinçilik berýär.

12. Çanty - Toparlaýyn aragatnaşyk we hyzmatdaşlyk

Chanty, doly we gözlenýän habar taryhyny hödürleýän öňdebaryjy hyzmatdaşlyk guralydyr. Chanty ulananyňyzda, myhman ulanyjylar ýa-da toparyň agzalary bilen söhbetdeşlikden, sesli jaňlardan we Kanban tagtasyny ulanyp, meseläni dolandyrmakdan lezzet alyp bilersiňiz.

Esasy aýratynlyklary:

 • Degişli maglumatlary almak isleseňiz, netijeli gözleg mümkinçilikleri bar.
 • Habarnamalary düzüp bilersiňiz.
 • Kanban tagtasyny ulanyp, meseläni dolandyrmak bolýar.
 • Doly habar taryhy we gözlenýän söhbet bar.
 • Gizlinlik we paýlaşma aýratynlyklary bilen ses habarlaryny hödürleýär.

13. Düzgünsizlik - Gepleşmek, söhbet etmek we gürleşmek

Diskord, oýun jemgyýetleriniň arasynda meşhur we mugt platforma. Wideo, ses we hatda teksti beýleki ulanyjylar bilen paýlaşmaga mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

 • Düzgünçilik jemgyýetçilik we hususy ýerleri döredip biler.
 • Dürli enjamlar boýunça maglumatlary sinhronlamaga mümkinçilik berýär.
 • Oýunçylaryň rollaryny we rugsatlaryny guraýar.
 • Meňzeş pikirli ulanyjylar bilen aragatnaşyk gurmak üçin kanallary ýeňilleşdirýär.
 • Wideo jaňlary, sms ýazmagy we hatda sesli jaňlary goldaýar.

14. ackalňyşlyk - gyssagly habarlaşma programmasy

Slack göni söhbetdeşlige gönükdirilen interfeýsi hödürleýär we wideo çagyryşyny we faýl paýlaşmagyny aňsatlaşdyrýar. Bu gural, şeýle hem, dürli kanallar arkaly ýatlatmalary berýär we işleri gözegçilikde saklaýar.

Esasy aýratynlyklary:

 • Formatlanan resminamalary goldaýan we faýl paýlaşmagyna we redaktirlemäge mümkinçilik berýän ýalňyş ýazgylary bar.
 • Gapdal reňkleri goşmak bilen mowzugyny aňsatlyk bilen düzüp bolýar.
 • Slackbot meseleler üçin ýatlatmalar berýän meseleler dolandyryş sanawyny hödürleýär.

15. Spike - Bilelikdäki e-poçta platformasy

“Spike”, dürli bilelikdäki funksiýalary bolan poçta gutusy interfeýsini hödürleýän e-poçta programmasydyr. Bu gural faýl paýlaşmagyna, real wagt söhbetdeşliklere, wideo we ses konferensiýasyna we başgalara mümkinçilik berýär.

Esasy aýratynlyklary:

 • Taslamany meýilleşdirmegi, meýilleşdirmegi we dolandyrmagy hödürleýär.
 • Wideo söhbetdeşligi, konferensiýany we sesli jaňlary aňsatlaşdyrýar.
 • Ekrany paýlaşmaga mümkinçilik berýär.
 • Transazgylary we söhbetdeşlik taryhyny alyp bolýar.
 • Içerki we daşarky aragatnaşyk üçin e-poçta integrasiýasyna mümkinçilik berýär.

16. ClickUp - Önümçilik platformasy

ClickUp meşhur topar aragatnaşygy we taslamany dolandyrmak guralydyr. Bu gural, ulanyjylaryň öndürijiligini ýokarlandyrýan ösen topar hyzmatdaşlygy aýratynlyklaryny hödürleýär.

Esasy aýratynlyklary:

 • Onda iş bilen baglanyşykly ýa-da tötänleýin gürleşip boljak söhbetdeşlik görnüşi bar we bu habarlary aňsatlyk bilen alyp bolýar.
 • ClickUp-daky düşündiriş bölümi teswirleri redaktirlemäge, bellemäge we hatda jogap bermäge kömek edýär. Şeýle hem, söhbetdeşlik arkaly duýgularyňyzy beýan edýän meseleler we emojiler hakda ýatlatmak üçin ýatlatma opsiýalary bar.
 • Toparyň agzalaryna salgylanma nokadyňyzy görkezmek üçin ekran ýazgy aýratynlygy bar.
 • ulaltmak we süýşürmek üçin hem mümkinçilik berýär.
 • Microsoft toparlarynyň bökdençsiz birleşmegini aňsatlaşdyrýar.

Microsoft toparlary üçin alternatiwa hökmünde ulanyp boljak başga-da köp gural bar bolsa-da, Microsoft Toparlaryna meňzeş aýratynlyklary hödürleýän iň meşhur we giňden ulanylýan gurallaryň käbirini öz içine aldyk.

Ajaýyp alternatiwalar bolup hyzmat etjek ýakyn geljekde goşmaça gurallaryň çykjakdygyny görmek islemeýäris. Thenöne şol wagta çenli, Microsoft Toparlaryna alternatiwa gözleýän bolsaňyz, guran gurallarymyz iň gowy jedeldir.

Sanawda bolmaly öýdýän, Microsoft Toparlarynyň haýsydyr bir gowy alternatiwasyny sypdyrdykmy? aşakdaky teswirlerde paýlaşmagyňyzy haýyş edýäris.