DCP - Peer-to-Peer Network ulanyp, Linux hostlarynyň arasynda faýllary geçiriň


Adamlar köplenç torda faýllary göçürmeli ýa-da paýlaşmaly bolýarlar. Köpümiz maşynlaryň arasynda faýl geçirmek üçin scp ýaly gurallary ulanmaga öwrenişdik. Bu gollanmada, tordaky öý eýeleriniň arasynda faýllary göçürmäge kömek edip biljek başga bir gural - Dat Copy (dcp) gözden geçireris.

Dcp, faýllaryňyzy göçürmek üçin SSH ulanylmagyny ýa-da konfigurasiýa edilmegini talap etmeýär. Mundan başga-da, faýllaryňyzy ygtybarly göçürmek üçin hiç hili konfigurasiýa talap etmeýär.

Dcp birnäçe ssenariýada ulanylyp bilner. Mysal üçin, döredilen açar bilen üpjün edip, birnäçe kärdeşiňize faýl iberip bilersiňiz. Şeýle hem SSH düwmelerini düzmegiň zerurlygy bolmazdan iki maşynyň arasynda maglumatlary sinhronlap bilersiňiz. Faýllary uzakdaky maşyna göçüriň ýa-da Linux, MacOS, Windows arasynda faýl paýlaşyň.

Dcp göçürmek üçin görkezen faýllaryňyzyň sanawy üçin maglumat arhiwini döredýär. Soňra döredilen köpçülikleýin açary ulanyp, faýllary başga bir hostdan göçürip almaga mümkinçilik berýär. Göçürilen maglumatlar maglumatlar arhiwi üçin açyk açary ulanyp şifrlenýär.

Linux ulgamlarynda Dcp-ni nädip gurmaly

Dcp-ni gurnamak goýberiş sahypasy bilen tamamlanyp bilner.

Bukjany npm bilen gurmak üçin Linux ulgamyňyzda NPM gurnalan bolmaly we ony gurmak üçin aşakdaky buýrugy ulanyň.

# npm i -g dat-cp

Zip arhiwlerini ulanmagy makul bilýän bolsaňyz, wget buýrugy bilen göçürip alyp bilersiňiz.

# wget https://github.com/tom-james-watson/dat-cp/releases/download/0.7.4/dcp-0.7.4-linux-x64.zip

Soňra dcp we node-64.node ikiliklerini öz islegiňiz boýunça bir ýoly, has gowusy PATH üýtgeýjiňiziň içine girýän ýoly geçiriň. Mysal üçin/usr/ýerli/bin /:

# mv dcp-0.7.4-linux-x64/dcp dcp-0.7.4-linux-x64/node-64.node /usr/local/bin

Linux ulgamlarynda Dcp-ni nädip ulanmaly

Dcp-ni ulanmak ýönekeý we ýokarda belläp geçişimiz ýaly goşmaça konfigurasiýa talap etmeýär. Göçürmek we işletmek isleýän faýllaryňyzy saýlaň:

Çeşme çeşmesinden faýl iberiň:

# dcp file

Aşakdaky buýrugy nyşana alyp baryjyda işlediň.

# dcp <generated public key>

Ilki bilen birneme geň görünse-de, aslynda gaty aňsat. Bu gollanmanyň maksady üçin meniň iki öý eýesi bar - temcint_1 we tecmint_2. Video.mp4 atly faýly tecmint_1-den tecmint_2-e ibererin.

Faýly tecmint_1-den ibermek:

# dcp video.mp4

Çykyşyň ahyrynda dcp boljak gök çyzyk görersiňiz:

Soňra faýly başga bir hostdan almak üçin aşakdaky buýrugy ulanyp bilersiňiz. Aşakdaky mysalda faýly tecmint_2-den göçürip alaryn:

# dcp c3233d5f3cca81be7cd080712013dd77bd7ebfd4bcffcQ12121cbeacf9c7de89b

Ine, faýl göçürildi.

Dcp-de ulanyp boljak goşmaça wariantlar bar:

  • -r, --recursive - kataloglary yzygiderli göçüriň.
  • -n, - gurak iş - haýsy faýllaryň göçürilendigini görkeziň.
  • --skip-prompt - gyssagly ýagdaýda awtomatiki göçürip alyň.
  • -v, --verbose - söz düzümi - goşmaça düzediş habarlaryny çap edýär.

Dcp, öý eýeleriniň arasynda faýllary göçürmäge ýa-da paýlaşmaga kömek edýän gural gaty ýönekeý we ulanmak aňsat. Taslamany halaýan bolsaňyz, dcp git sahypasyny gözden geçirip bilersiňiz.