Ubuntu-da UrBackup [Serwer/Müşderi] ätiýaçlyk ulgamyny guruň


Uptiýaçlyk nusgalar islendik operasiýa ulgamynyň aýrylmaz bölegidir. Ulgamyň çökmegi ýa-da bir zadyň nädogry bolmagy sebäpli, maglumatlaryň möhüm nusgalarynyň elmydama elýeterli bolmagyny üpjün edýärler.

Faýllary we kataloglary ätiýaçlandyrylmaly müşderileri goşmaga mümkinçilik berýän web interfeýsini üpjün edýän Linux ätiýaçlyk guraly.

Urbackup, ätiýaçlyk nusgalaryny Windows ýa-da Linux serwerlerinde saklamak üçin köpeltmäni ulanýar. Uptiýaçlyk nusgalar ulgamdaky beýleki işleýiş proseslerine päsgel bermezden ýuwaşlyk bilen döredilýär. Backtiýaçlandyrylansoň, faýllary web interfeýsi arkaly dikeldip bolýar, sürüjiniň göwrümini bolsa USB-Stick bilen dikeldip bolýar.

Bu gollanmada, Urbackup-y nädip gurmalydygyny we Ubuntu esasly paýlamalarda ätiýaçlyk nusgasyny nädip ýerine ýetirmelidigini öwrenýäris.

Urbackup-ny hereketde görkezmek üçin, aşakda görşüňiz ýaly iki düwün gurnarys.

  • IP 192.168.2.104
  • bilen Urbackup Serweri (Ubuntu 20.04)
  • IP 192.168.2.105
  • bilen müşderi ulgamy (Linux Mint 20.03)

Ubuntu 20.04-de Urbackup serwerini gurmak

Birinji ädim, Urbackup-y serwerde gurmak. Şeýlelik bilen, serwere giriň we ammarlary täzeläň.

$ sudo apt update

Ondan soň, gurnama wagtynda ýolda zerur boljak aşakdaky baglylyklary guruň.

$ sudo apt install curl gnupg2 software-properties-common -y

Yzyna gaýdyp gelýän serwer, Ubuntu ammarlarynda deslapky üpjün edilmeýär. Şeýle bolansoň, ony dörediji tarapyndan üpjün edilen PPA-dan gurnarys.

$ sudo add-apt-repository ppa:uroni/urbackup

PPA ulgama goşulandan soň, ammarlary ýene bir gezek täzeläň we urbackup serwerini guruň.

$ sudo apt update
$ sudo apt install urbackup-server -y

Wayolda ätiýaçlyk nusgalaryňyzyň saklanjak ýoluny görkezmeli bolarsyňyz./Media/BACKUP/urbackup üçin deslapky ýol üpjün ediler. Bu gaty gowy işleýär we öz ýoluňyzy hem kesgitläp bilersiňiz. Bu ýagdaýda, adaty ýol bilen bararys we TAB düwmesini basyp ENTER basarys.

Gurlandan soň Urbackup hyzmaty awtomatiki başlaýar. Bu ylgawy aşakdaky buýrugy işledip tassyklap bilersiňiz.

$ sudo systemctl status urbackupsrv

Aboveokardaky çykyş hyzmatyň işleýändigini we işleýändigini görkezýär. Şeýle hem, aşakdaky ýaly ulgam işine başlamaga mümkinçilik berip bilersiňiz.

$ sudo systemctl enable urbackupsrv

Urbackup serweri 55414 we 55413 portlary diňleýär. Muny ss buýruklary arkaly tassyklap bilersiňiz:

$ ss -antpl | grep 55414
$ ss -antpl | grep 55413

Indi serweriňiziň IP adresine göz aýlap, Urbackup web UI-ä girip bilersiňiz.

http://server-ip:55414

2-nji ädim: Urbackup serwerinde Admin ulanyjysyny dörediň

Urbackup üstünlikli guruldy, ýöne tassyklamak talap edilmeýänligi sebäpli hemmeler üçin elýeterli. Bu ädimde, hakykylygyny üpjün etmek üçin administratiw ulanyjy dörederis.

WebUI-de Sazlamalar -> Ulanyjy döretmek düwmesine basyň.

Ulanyjy adyny we parolyny beriň we ulanyjyny goşmak üçin Dörediň düwmesine basyň.

Ondan soň ulanyjy görkezilişi ýaly dolandyryş panelinde görkeziler.

3-nji ädim: Urbackup-da täze ätiýaçlyk müşderini goşuň

UrBackup serwerini üstünlikli gurandan soň, sanawdaky indiki element, faýllary we kataloglary serwerde ätiýaçlyk nusgasyny aljak müşderini goşmakdyr.

Munuň üçin Täze müşderi goş düwmesine basyň.

Peýda bolan sahypada Täze internet/işjeň müşderi goş düwmesine basyň we müşderi üçin islän adyňyzy görkeziň. Soňra müşderi ulgamynyň IP adresini beriň we Müşderi goş düwmesine basyň.

Uzakdaky müşderi ulgamynda ýerine ýetirilmeli buýruk görkezilişi ýaly görkeziler.

TF=`mktemp` && wget "http://192.168.2.104:55414/x?a=download_client&lang=en&clientid=2&authkey=W0qsmuOyrU&os=linux" -O $TF && sudo sh $TF; rm -f $TF

Şeýlelik bilen, müşderi ulgamyna geçiň we buýrugy ýerine ýetiriň. Bu ýagdaýda, müşderi ulgamymyz bolan Linux Mint ulgamynda buýrugy ýerine ýetirýäris.

Buýrugy işletmek Urbackup müşderi hyzmatyny başlaýar. Statusagdaýyny görkezilişi ýaly barlap bilersiňiz.

$ sudo systemctl status urbackupclientbackend

4-nji ädim: Urbackup-da müşderiniň ätiýaçlyk nusgalaryny düzüň

Indiki ädim ätiýaçlyk nusgalaryny düzmek. Müşderi ulgamynda, aşakdaky buýrugy işledip, öý katalogyny ätiýaçlandyrýarys. Islän katalogyňyzy bermäge arkaýyn boluň.

# /usr/local/bin/urbackupclientctl add-backupdir -x -f -d /home

Indi Urbackup serweriňize gaýdyp geliň we müşderi ulgamynyň onlaýn sanawda görkezilendigini görersiňiz. Indi ätiýaçlyk nusgasyny el bilen işledip bilersiňiz, ätiýaçlyk nusgasy deslapky tertip boýunça işleýär.

Şondan gysga wagtyň içinde ätiýaçlyk nusgasynyň gutarandygyny görkezýän Ok statusyna eýe bolarsyňyz.

Thetiýaçlyk nusganyň döredilendigini tassyklamak üçin Işler goýmasyna basyň we ätiýaçlyk nusgasynyň jikme-jikliklerini görersiňiz.

Ativea-da bolmasa, faýl ätiýaçlygynyň jikme-jikliklerini görmek üçin uptiýaçlyk düwmesine basyp bilersiňiz.

Bu gollanmada, Ubuntu esasly paýlamalarda Urbackup-y gurduk we sazladyk we öý bukjasyny ätiýaçlandyrýan müşderi maşynymyza müşderi hyzmatyny gurduk.

“Ubackup” programmasy barada has giňişleýin maglumat üçin “Urbackup” resminamalar sahypasyna giriň.