“Siege Benchmarking” guraly bilen synag web serwerlerini ýükläň


Web sahypaňyzyň ýa-da programmaňyzyň geljekdäki ösüşini meýilleşdirmek üçin stres wagtynda web serweriňiziň näçe traffigi dolandyryp biljekdigini bilmek zerurdyr. Gabaw diýilýän gural ulanyp, serweriňizde ýük synagyny geçirip we ulgamyňyzyň dürli ýagdaýlarda nähili işleýändigini görüp bilersiňiz.

Geçirilen maglumatlaryň mukdaryna, jogap wagtyna, geleşik tizligine, geçişine, ylalaşygyna we serweriň näçe gezek jogap berenine baha bermek üçin gabawdan peýdalanyp bilersiňiz. Guralyň işläp bilýän üç reesimi bar - regressiýa, internet simulýasiýasy we zalym güýç.

Üns beriň: Gabaw diňe öz eýeçiligindäki serwerleriň garşysyna ýa-da synagdan geçirmäge aç-açan rugsadyňyz bolmaly. Käbir ýurtlarda rugsatsyz web sahypalarynda gabawy ulanmak jenaýat hasap edilip bilner.

Linux-da “Siege HTTP Load Testing Utility” gurmak

“Siege” köp platforma bolup, aşakdaky buýruklary ulanyp, Ubuntu/Debian we CentOS/RHEL paýlamalarynda gurnalyp bilner.

“Siege” -ni “Debin/Ubuntu” -da gurmak üçin işledip bilersiňiz:

$ sudo apt install siege

CentOS/RHEL üçin gabawy gurmak üçin ammar gurmaly we açmaly:

# yum install epel-release
# yum install siege

Ativea-da bolmasa, gabawy çeşmeden gurup bilersiňiz. Munuň üçin gurmak üçin zerur we ösüş paketleri gurulmalydyr.

$ sudo apt install build-essential    #Ubuntu/Debian
# yum groupinstall 'Development Tools'  #CentOS/RHEL

Soňra wget buýrugyny ulanyp Siege-i göçürip alyp, görkezilişi ýaly çeşmelerden gurup bilersiňiz.

$ wget http://download.joedog.org/siege/siege-latest.tar.gz
$ tar -zxvf siege-latest.tar.gz
$ cd siege-*/
$ sudo ./configure --prefix=/usr/local --with-ssl=/usr/bin/openssl
$ sudo make && make install

Linux-da gabaw HTTP ýük synag synag enjamyny sazlamak

Gurluşy tamamlanyňyzdan soň, gabaw konfigurasiýa faýlyňyzy sazlap bilersiňiz./Etc/gabaw/gabawda ýerleşýär. Bukjany çeşmeden gurmak kararyna gelen bolsaňyz, işlemeli bolarsyňyz:

$ sudo siege.config

Bu, ulanyjynyňyzyň öýünde ýerleşýän siege.conf faýly döreder ~/.siege/siege.conf.

Faýlyň mazmuny şuňa meňzeş bir zat bolmaly. Logfile we wagt görkezmeleriniň bardygyny ýatdan çykarmaň:

# cat siegerc |egrep -v "^$|#"
logfile = $(HOME)/var/log/siege.log
verbose = false
color = on
quiet = false
show-logfile = true
logging = false
gmethod = HEAD
parser = true
nofollow = ad.doubleclick.net
nofollow = pagead2.googlesyndication.com
nofollow = ads.pubsqrd.com
nofollow = ib.adnxs.com
limit = 255
protocol = HTTP/1.1
chunked = true
cache = false
connection = close
concurrent = 25
time = 1M
delay = 0.0
internet = false
benchmark = false
accept-encoding = gzip, deflate
url-escaping = true
unique = true

Häzirki konfigurasiýa bilen, gabaw 1 minutdan 25 sany ulanyjyny görelde alar.

Indi gabawyňyzy amala aşyrmaga taýyn.

“Siege Benchmarking Utility” bilen web sahypasynyň ýüküni barlamak

Gabawdan geçmek gaty aňsat, diňe şuňa meňzeş synag etmek isleýän web sahypaňyzy görkezmeli:

# siege example.com

Elýeterlilik 100% -de galsa we şowsuz birikmeler ýok bolsa, ulgamyňyz gowy işledi we hiç hili mesele ýokdy. Şeýle hem jogap wagtyna üns bermeli.

Faýldan okamak üçin gabaw goýup, birnäçe URL-ni synap bilersiňiz. URL-lerini /usr/local/etc/urls.txt sahypasynda şeýle suratlandyryp bilersiňiz:

Faýldan URL-leri barlamak üçin gabawy aýtmak üçin -f opsiýasyny ulanyň:

# siege -f /usr/local/etc/urls.txt

Şeýle hem, konfigurasiýa faýlynda beýan edilenlerden dürli sazlamalary synap görmek isleseňiz, buýruk setiriniň opsiýalaryny ulanyp bilersiňiz.

 • -C - öz konfigurasiýa faýlyňyzy görkeziň.
 • -q - gabawyň netijesini basýar.
 • -g - GET, HTTP sözbaşylaryny çykaryň we amaly görkeziň. Düzediş üçin peýdaly.
 • -c - yzygiderli ulanyjylaryň sany, deslapky 10.
 • -r - synagy näçe gezek geçirmeli.
 • -t - synagy näçe wagt geçirmeli. S, M ýa-da H mysallaryny görkezip bilersiňiz: –time=10S 10 sekunt.
 • -d - her haýyşdan öň tötänleýin gijä galmak.
 • -b - haýyşlaryň arasynda gijä galma.
 • -i - ulanyjy simulýasiýasy. Tötänleýin URL-leri basmak üçin ulanylýar.
 • -f - görkezilen faýldan URL-leri synap görüň.
 • -l - gündelik faýl.
 • -H - Talap etmek üçin sözbaşy goşuň.
 • -A - ulanyjy agentini görkeziň.
 • -T - Talap boýunça Mazmun görnüşini düzýär.
 • - no-parser - PARSER ýok, HTML sahypasynyň derňewçisini öçüriň.
 • - yzarlama - HTTP gönükdirmelerine eýermäň.

Gabaw, ýokary ýük astynda ulgamyňyzyň ygtybarlylygyny ölçemek üçin güýçli guraldyr. Sahypanyň dowamlylygy wagtynda web döredijiler tarapyndan kodlaryny barlamak üçin ulanylyp bilner. Synaglaryňyzy elmydama seresaplylyk bilen geçirmeli, sebäbi baha berlen wagtynda synag edilen serwer elýeterli bolmaz.