CentOS we Ubuntu-da DHCP serwerini we müşderisini nädip sazlamaly

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol üçin gysga) müşderi/serwer protokoly bolup, serwere torda bir müşderä IP adresi we beýleki degişli konfigurasiýa parametrlerini (subnet maskasy we deslapky şlýuz ýaly) awtomatiki bellemäge mümkinçilik berýär.

DHCP möhümdir, sebä

Koprak oka →

Jump Host ulanyp, uzakdaky serwere nädip girmeli

Böküş öý eýesi (bökmek serweri diýlip hem atlandyrylýar) araçy öý eýesi ýa-da uzakdaky tora SSH derwezesidir, bu üsti bilen başga bir howpsuzlyk zolagynda, mysal üçin ýaragsyzlandyrylan zona (DMZ) birikdirilip bilner. Iki meňzeş däl howpsuzlyk zolagyny köpri edýär we olar

Koprak oka →

Linux-daky çeşmeden OpenSSH 8.0 serwerini nädip gurmaly

OpenSSH erkin we açyk çeşme, SSH protokoly 2.0 doly ýerine ýetirilýär. Uzakdaky kompýuter ulgamlaryna ygtybarly girmek we dolandyrmak we ssh (telnet üçin ygtybarly çalyşma), ssh-keygen, ssh-copy-id, ssh-add we başgalar ýaly tassyklama açarlaryny dolandyrmak üçin birnäçe guralla

Koprak oka →

Apache web serwerindäki ähli wirtual hostlary nädip sanawlamaly

Apache wirtual host konfigurasiýasy bir serwerde birnäçe web sahypasyny işletmäge mümkinçilik berýär, şol bir Apache web serwerinde birden köp web sahypasyny işledip bilersiňiz. Diňe web sahypalaryňyzyň her biri üçin täze wirtual host konfigurasiýasyny döredýärsiňiz we web

Koprak oka →

CentOS 7-de Plex Media Serwerini guruň

Akymly metbugat soňky ýyllarda has meşhur bolýar. Köp adamlar dürli ýerlerden we enjamlardan ses we wideo mediýa girmegi halaýarlar. “Plex Media Server” -iň kömegi bilen islendik platformada takyk (we has köp) aňsatlyk bilen gazanyp bilersiňiz.

Plex-iň iki wersiýasy bar

Koprak oka →

Birnäçe Linux serwerinde buýruklary işletmek üçin peýdaly gurallar

Bu makalada bir wagtyň özünde birnäçe Linux serwerinde buýruklary nädip işletmelidigini görkezeris. Birbada birnäçe serwerde gaýtalanýan buýruklary ýerine ýetirmek üçin döredilen giňden tanalýan gurallaryň käbirini nädip ulanmalydygyny düşündireris. Bu gollanma, adatça

Koprak oka →

Linux serweriňizi goramak üçin Fail2ban nädip ulanmaly

Serwer howpsuzlygyny ýokarlandyrmak, linux serwerini dolandyrmak meselesinde iň möhüm meseleleriň biri bolmaly. Serwer gündeligiňizi gözden geçirip, zalym güýç bilen girmek, web suw joşmalary, gözlemek we başgalar üçin dürli synanyşyklary tapyp bilersiňiz.

“Fail2ban”

Koprak oka →

Myhli MySQL maglumat bazalaryny köne-täze serwere nädip geçirmeli

MySQL/MariaDB maglumat bazasyny serwerleriň arasynda geçirmek ýa-da göçürmek, adatça, diňe birnäçe aňsat ädim ätýär, ýöne maglumat geçirmek isleýän maglumatlaryňyzyň mukdaryna baglylykda birnäçe wagt alyp biler.

Bu makalada ähli MySQL/MariaDB maglumat bazalaryňyzy

Koprak oka →

Linux başlaýanlar üçin web serwer gollanmalary

Bu sahypa, web serweri programma üpjünçiligini gurmak we Linux serwerindäki LAMP (Linux, Apache, MySQL we PHP) we LEMP (Nginx, Apache, MySQL we PHP) gurşawy ýaly umumy konfigurasiýa sazlamalary barada ähli zady öz içine alýar.

LAMP gurmak boýunça gollanmalar

  1. U

    Koprak oka →

Linux-da Caddy ulanyp, HTTPS bilen web sahypasyny nädip ýerleşdirmeli

Web serwer, müşderi bilen serweriň arasynda HTTP isleglerini gaýtadan işlemek üçin döredilen serwer tarapyndaky programma. HTTP esasy we giňden ulanylýan tor protokolydyr.

Apache HTTP Serweri häzirki wagtda webiň nämedigini düzmekde möhüm rol oýnady. Diňe bazar paýy 37,3%

Koprak oka →